Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Volkan Memduh Gültekin

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü

Nihat ARAS

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı

Basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Belediye ile Basın-Yayın Kurum ve Kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine ederek haber ve bilgi akışını sağlamak. yazılı ve görsel medya ile haber ajanslarından gerekli görülenler ile abone işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 2. Belediye hizmetleri ile ilgili tüm yayın iş ve işlemleri koordine ederek tek elden düzenli bir şekilde yayınların yapılmasını sağlamak. 
 3. Belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin etkin bir şekilde halka tanıtılmasını sağlamak.
 4. Basın ve diğer kitle haberleşme araçlarında, Belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerekli görülenleri makamın bilgisine sunmak.
 5. Daire Başkanlığının stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.
 6. Makamın izni dahilinde Belediye Başkanlığı adına basına açıklamalarda bulunmak.
 7. Daire Başkanlığına gelen genelge, emir, ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak.
 8. Daire Başkanlığının bütün hizmet ve işlemlerini kanun, yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yönetmek.
 9. Hizmetlerin yürütülmesinde, personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili makama teklifte bulunmak.
 10. Makamca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak. Makamın vereceği diğer görevleri yapmak.
 11. Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılması zorunlu olan ilanların en hızlı ve doğru olarak yayınlanmasını sağlamak.
 12. Belediye ile ilgili, yazılı ve görsel basında yer alan haber ve yayınları takip ederek, gerçeği yansıtmayanları ilgili birimler nezdinde araştırarak Makamın bilgisi ve izni dahilinde tekzip edilmesini sağlamak.

19 Kasım 2014 - 11:00 BASIN MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
06 Ağustos 2014 - 11:00 ÇAĞRI MERKEZİ SANTRAL LİSANSI SATIN ALINACAKTIR
04 Aralık 2013 - 11:00 ANKARA FOTOĞRAFLARINDAN OLUŞAN ALBÜM KİTAP HAZIRLATTIRILMASI
23 Ekim 2013 - 11:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ
09 Ekim 2013 - 11:00 6.BÜYÜK ANKARA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİNİN FLAŞ DİSKLERE KAYDEDİLEREK VATANDAŞLARA DAĞITILMASI İŞİ