Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
ÇAĞRI MERKEZİ SANTRAL LİSANSI SATIN ALINACAKTIR
İhale Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Belediye Hizmet Binası ve Sıhhıye Mavi Masa Yerleşkesinde kullanılmak üzere Çağrı Merkezi Santral Lisanslarının Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
KİK Kayıt No
2014/58040
İdare'nin Adresi
EMNIYET MAHALLESI HIPODROM 5/21 06170 YENİMAHALLE YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 29 13
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 29 11
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Belediye Hizmet Binası ve Sıhhıye Mavi Masa Yerleşkesinde kullanılmak üzere Çağrı Merkezi Santral Lisanslarının Alımı İşi. (7 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı nezdindeki ambara teslim edilecektir.
Teslim Tarihi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı nezdindeki ambara teslim edilecek olup, sözleşmenin imzalanmasına müteakiben başlanacaktır.
İhale'nin Yapılacağı Adres
Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:7 İhale Salonu Yenimahalle / ANKARA 
İhale Tarihi/Saati
06.08.2014 11:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:Teknik Şartname konusu lisanslar için süre sınırlaması olmayacaktır.4.3.3.4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:İstekliler teklif ettikleri lisanslarla ilgili olarak üretici firmadan aldıkları ürün satışı ve teknik destek yeterliliklerini belirtir yetki belgesini teklif dosyalarında sunmalıdır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.


Kamu kurumu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Çağrı Merkezi lisans kurulumu ve kullanımı ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Cad.No:5 B Blok Kat.21 Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Cad.No:5 B Blok Kat:21 Yenimahalle /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.