Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

nazimplani.jpg

Amaç ve Hedefler

1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı;

Ankara'nın küresel yapı, ülke ve bölgedeki yeri ve potansiyellerine dayalı ve sürdürülebilir gelişme politikalarına uyumlu,

  1. Doğal ve beşeri kaynak ve potansiyellerden varlıklarına ve devamlarına zarar vermeyecek ve optimum yararlanmaya imkan verecek biçimde, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi sağlayarak, koruma ve kullanma dengesini kurmayı amaçlayan,
  2. Yaşanabilir, sağlıklı, yaşam kalitesi artmış, kentsel, yarı kırsal ve kırsal yaşam çevreleri oluşturmayı hedefleyen,
  3. Yerleşilebilirlik ilkesi ve kentin ve doğal yapının taşıma kapasitesini göz önünde bulunduran,
  4. Alt ölçekli imar planlarını ve uygulamaları yönlendirici biçimde, kullanımların yer seçimi, büyüklük ve dağılımı ile ilgili mekansal karar ve stratejiler ile makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluk kararlarını belirleyen,
  5. Doğal, kültürel, çevresel değerlerin, tarihi varlıkların, su kaynaklarının, tarım ve orman alanlarının korunmasını, afet risklerinin giderilmesini/azaltılmasını, afete karşı önlem alınmasını amaçlayan,
  6. Planın uygulanması ile ilgili kurum ve kuruluşlararası işbirliği ve eşgüdüm esaslarını ortaya koymayı ve yatırımların eşgüdümlü olarak gerçekleşmesini sağlayan veren,

 

Türkiye Cumhuriyetinin Başkentinin planlı kentleşmesini yönlendirmeyi hedefleyen üst ölçekli plandır. Bu plan, Ankara'da yapılacak tüm araştırma, planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları için üst ölçekli referans çerçevesidir.