İhale Konusu
6.BÜYÜK ANKARA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİNİN FLAŞ DİSKLERE KAYDEDİLEREK VATANDAŞLARA DAĞITILMASI İŞİ
İhale Birimi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
6.Büyük Ankara Festivali Etkinliklerinin Flaş Disklere Kaydedilerek Vatandaşlara dağıtılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
KİK Kayıt No
2013/125574
İdare'nin Adresi
EMNIYET MAHALLESI HIPODROM 5/21 06170 YENİMAHALLE YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 29 13
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 29 11
İdare'nin E-Postası
info@ank.bel.tr
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:7 İhale Salonu Yenimahalle / ANKARA 
İhale Tarihi/Saati
09.10.2013 11:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 


4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Cad.No:5 B Blok Kat.21 Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir. 


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Emniyet Mah.Hipodrom Cad.No:5 B Blok Kat:21 Yenimahalle /ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 


9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.