Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Tulum ve Bot Alım İşi
İhale Birimi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Tulum ve Bot mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
KİK Kayıt No
2023/706806
İdare'nin Adresi
Turgut Özal Bulvarı No: 9 İskitler ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 48 00
İdare'nin Faks
+90 (312) 341 90 64
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
1500 adet Tulum, 300 çift İş Botu ve 300 çift Arama Kurtarma Botu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Ambarı
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Turgut Özal Blv. No:9 İskitler - Altındağ / Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
İhale Tarihi/Saati
11.08.2023 10:30
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tulum

Belge Adı

Açıklama

Numune Görme

Tulum için idarede bir adet alım esas numunesi tutulmuştur. Tulum kısmı için ihaleye katılmak isteyen istekliler idaredeki alım esas numunesini görecek ve idarece kendisine verilen tutanağı teklifi ile birlikte sunacaktır. İdarenin tutmuş olduğu tutanağı teklifi ile birlikte sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Arama Kurtarma Botu

Belge Adı

Açıklama

AB Tip İnceleme Sertifikası ve sertifikaya ait test raporları

Arama kurtarma botu, EN ISO 20345 standardına göre HRO HI CI WRSRC veya EN15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC özelliklerine sahip olacaktır. Bu özelliklere sahip olduğuna dair EU 2016/425 direktifine göre AB Tip İnceleme Sertifikası ve sertifikaya ait test raporları teklifi ile birlikte sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Teklifler

Firma
Umtaş Uluslararası Makina Ticaret Anonim Şirketi
Yaklaşık Maliyet
2.910.000,00
Fiyat Teklifi
2.865.000,00
Sözleşme Bedeli
2.865.000,00
Sözleşme Tarihi
07.09.2023
Başlama Tarihi
07.09.2023
Bitiş Tarihi
06.12.2023
İşin Süresi
90 TAKVİM GÜNÜ
Sonuç
İhaleyi Kazandı
Firma
Kıvanç Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Yaklaşık Maliyet
2.910.000,00
Fiyat Teklifi
3.060.000,00
Başlama Tarihi
07.09.2023
Bitiş Tarihi
06.12.2023
İşin Süresi
90 TAKVİM GÜNÜ
Firma
Kayıhan Ajans Reklam Matbaacılık Organizasyon Tekstil Saraciye Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
2.300.000,00
Fiyat Teklifi
892.500,00
Başlama Tarihi
07.09.2023
Bitiş Tarihi
06.12.2023
İşin Süresi
90 Takvim Günü
Firma
Ketra Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yaklaşık Maliyet
2.300.000,00
Fiyat Teklifi
1.995.000,00
Sözleşme Bedeli
1.995.000,00
Sözleşme Tarihi
07.09.2023
Başlama Tarihi
07.09.2023
Bitiş Tarihi
06.12.2023
İşin Süresi
90 Takvim Günü
Sonuç
İhaleyi Kazandı
Firma
Takpro Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
2.300.000,00
Fiyat Teklifi
2.490.000,00
Başlama Tarihi
07.09.2023
Bitiş Tarihi
06.12.2023
İşin Süresi
90 Takvim Günü
Firma
Naturel Sosyal Hizmetler Tekstil Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
2.300.000,00
Fiyat Teklifi
2.991.000,00
Başlama Tarihi
07.09.2023
Bitiş Tarihi
06.12.2023
İşin Süresi
90 Takvim Günü