Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Misafir Fakih Camii Restorasyonu Yapım İşi
İhale Birimi
Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
KİK Kayıt No
2024/517464
İdare'nin Adresi
Kale Mahallesi Konya Sokak 46 06050
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 40 01
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 49 54
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Yaklaşık 190 m² Cami Restorasyonu Yapımı
Teslim Yeri
ANKARA
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Hipodrom Caddesi No:5 7.KAT İhale Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA
İhale Tarihi/Saati
09.05.2024 11:00
İhale Metni

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

     1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b)  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                 

      c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      

      ç)  İlanın 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) İdare şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.

     g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

      h) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2.3 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak  11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/I grubu işlerden  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6 ncı maddesinde belirlenen; Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarından 1. Grup taşınmaz kültür varlığı yapılardan; camii veya mescit veya türbe veya kümbet veya kilise veya sinagog veya medrese veya han veya kervansaray veya hamam veya imaret veya külliye veya tekke veya saray yapısı taşınmazların, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması  ( 2863 sayılı yasa kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve/veya restorasyonu ve/veya teşhir tanzimi ,Taşınmaz Kültür Varlığı olduğunun belgelendirilmesi,  isteklilerin iş deneyim belgelerinin eklerinde, iş deneyim belgesine konu esere ilişkin düzenlenmiş kurul karar tutanaklarını sunmaları zorunludur   şartı aranacaktır.)işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.5İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

ADET

POZİSYONU

MESLEKİ ÜNVANI 

MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En az 5 yıl Deneyimli

1

Teknik Personel

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En fazla 0-3 yıl Deneyimli

İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personele  dair belgeleri yer teslim  tarihiden itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.

 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. . İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 3000-TL (ÜçBin Türk Lirası) karşılığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kale Mahallesi Konya Sokak No:46 Ulus/ANKARA adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İdarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kale Mahallesi Konya Sokak No:46 Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

Teklifler

Firma
HAS-CAN EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yaklaşık Maliyet
7.795.748,48
Fiyat Teklifi
0,00
Sözleşme Bedeli
5.488.250,00
Sözleşme Tarihi
03.06.2024
Başlama Tarihi
05.06.2024
Bitiş Tarihi
01.01.2025
İşin Süresi
210 TAKVİM GÜNÜ
Sonuç
İhaleyi Kazandı