Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
İtfaiye Personellerinin Sağlık Muayenelerinin Yapılması ve Raporlanması Hizmeti Alım İşi
İhale Birimi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
İtfaiye Personellerinin Sağlık Muayenelerinin Yapılması ve Raporlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
KİK Kayıt No
2023/642099
İdare'nin Adresi
Turgut Özal Bulvarı No: 9 İskitler ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 48 00
İdare'nin Faks
+90 (312) 341 90 64
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
1160 Personelin Sağlık Muayenelerinin Yapılması ve Raporlanması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Hizmet, yükleniciye ait sağlık kuruluşunda gerçekleştirilecektir.
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Turgut Özal Blv. No:9 İskitler - Altındağ / Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
İhale Tarihi/Saati
28.07.2023 10:30
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İsteklinin anlaşmalı olduğu dış laboratuvar TÜRKAK ISO 15189 akreditasyon belgesine sahip olacaktır ve en az 100 testten akredite olmuş olacaktır. Bu durumu gösterir belge teklifi ile birlikte sunulacaktır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Dış kalite kontrol üyeliği

Yüklenicinin anlaşmalı olduğu dış laboratuvarın, dış kalite kontrol üyeliği olacaktır. Bu durumu gösterir belge teklifi ile birlikte sunulacaktır.

Doktor çalışma belgeleri

Mikrobiyoloji ve biyokimya uzmanlarının doktor çalışma belgeleri bulunacaktır. Bu durumu gösterir belge teklifi ile birlikte sunulacaktır.

Taahhütname

İstekliye ait işi yapacağı yer, personellerin makul süre ve vasıta ile ulaşabilmesi amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığına en fazla 10 kilometre uzaklıkta bulunacaktır. İstekli işin yapılacağı yerin açık adresini ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına uzaklığını gösterir taahhütnameyi teklifi ile birlikte sunacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Teklifler

Firma
Özkaya Hastane İşletmeciliği Sağlık Eğitim ve Ticaret Anonim Şirketi
Yaklaşık Maliyet
1.648.360,00
Fiyat Teklifi
1.328.200,00
Başlama Tarihi
06.09.2023
Bitiş Tarihi
30.12.2023
İşin Süresi
85 Takvim Günü
Firma
Akpol Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
1.648.360,00
Fiyat Teklifi
1.427.496,00
Sözleşme Bedeli
1.427.496,00
Sözleşme Tarihi
06.09.2023
Başlama Tarihi
06.09.2023
Bitiş Tarihi
30.11.2023
İşin Süresi
85 Takvim Günü
Sonuç
İhaleyi Kazandı
Firma
Bio-Fiz Sağlık Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yaklaşık Maliyet
1.648.360,00
Fiyat Teklifi
1.513.916,00
Başlama Tarihi
06.09.2023
Bitiş Tarihi
30.11.2023
İşin Süresi
85 Takvim Günü
Firma
Turklab Laboratuvar ve Görüntüleme Sistemleri Anonim Şirketi
Yaklaşık Maliyet
1.648.360,00
Fiyat Teklifi
1.954.600,00
Başlama Tarihi
06.09.2023
Bitiş Tarihi
30.11.2023
İşin Süresi
85 Takvim Günü