Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
A1 (ANKARAY) HATTI DİKİMEVİ–NATOYOLU RAYLI SİSTEM UZATMA HATTININ İNŞAAT VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER TEMİN, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞİNİN KONTROLLÜK, DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
A1 (Ankaray) Hattı Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşinin Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
KİK Kayıt No
2024/861246
İdare'nin Adresi
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat :6 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 22 03
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 21 74
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
8 adet İstasyona sahip yaklaşık 7,4 km uzunluğunda Dikimevi - NATO Yolu Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşinin Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
ANKARA
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
24.07.2024 14:00
İhale Metni

. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 
120.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 
75.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

 

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 125.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

POZİSYON

ADET

ASGARİ GENEL DENEYİM(YIL)

ASGARİ BENZER İŞ DENEYİMİ (YIL)

İNŞAAT MÜH.

1

8

4

SÖZLEŞME UZMANI (inşaat müh.)

1

8

4

MAKİNE MÜH.

1

8

4

ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. VEYA MAKİNE MÜH.

1

8

4

 

Anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun istenilmesi zorunludur. Anahtar teknik personelin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.

b) Teknik Personel:

TEKNİK PERSONELDE ARANACAK ÖZELLİKLER

1. Proje Müdürü: 

Toplam asgari tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde kontrollük ve/veya yapımında asgari 5 yıl deneyimli Mühendis veya Mimar.

2. Sözleşme Uzmanı:

Toplam asgari tecrübesi en az 7 yıl, benzer işlerde kontrollük ve/veya yapımında asgari 4 yıl deneyimli en az bir FIDIC sözleşmeli işte görev almış İnşaat Mühendisi

3. Çevre Uzmanı

Benzer işlerin projelendirme ve inşaat safhasında çıkabilecek sorunların hallinde; doğru, yapılabilir, ekonomik ve emniyetli çözümler üretebilecek nitelikte Çevre Mühendisi

4. Sosyolog

Benzer işlerin projelendirme ve inşaat safhasında çıkabilecek sorunların hallinde; doğru, yapılabilir, ekonomik ve emniyetli çözümler üretebilecek nitelikte Sosyolog

5. İş Denetim Uzmanı (EBRD kurallarına göre labor audit)

 Benzer işlerin projelendirme ve inşaat safhasında çıkabilecek sorunların hallinde; doğru, yapılabilir, ekonomik ve emniyetli çözümler üretebilecek nitelikte

6. İş Güvenliği Uzmanı:

Gerekli sertifika ve eğitimleri almış, toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, iş güvenliği ile ilgili asgari 2 yıl çalışmış, bir adet A Sınıfı, bir adet A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi olan, üniversitelerin lisans programları mezunu veya iş sağlığı güvenliği programı mezunları.

7. İnşaat Kontrol Şefi:

Toplam asgari tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde kontrollük ve/veya yapımında asgari 5 yıl deneyimli, Proje Müdürüne de vekâlet edebilecek nitelikte İnşaat Mühendisi.

8. Elektromekanik Kontrol Şefi :

Toplam asgari tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde kontrollük ve/veya yapımında asgari 5 yıl deneyimli, Elektrik-Elektronik veya Makine Mühendisi.

9. Teknik Ofis Şefi:

Toplam asgari tecrübesi en az 7 yıl, benzer işlerde proje hazırlanması ve/veya kontrollük ve/veya yapımında asgari 3 yıl deneyimli Mühendis veya Mimar.

10. Planlama Mühendisi:

Toplam tecrübesi en az 3 yıl deneyimli, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM - Building Information Modelling Yapı Bilgi Modellemesi), bilgi teknolojilerinin yapı sektörüne uyarlanarak 3B parametrik ve nesne tabanlı model oluşturulmasına, modellere zaman verisi girilmesiyle 4B haline, nesnelere maliyet verisi yüklenmesi ile 5B haline gelmesine imkân veren sisteme hakim. BIM alt yapısı kullanılarak hazırlanan bir yapının tasarımı için gerekli; plan, kesit, perspektif, liste ve diğer tüm gerekli bilgileri sayısal veri tabanında depolanan Tasarım ve planlama sürecinde toplanan tüm verilerin projenin her aşamasında kullanılabilir halde tutulmasını sağlayarak bir bilgi deposu oluşturabilecek mimar veya mühendis.

11. Hat İşleri Kontrol Uzmanı:

Toplam tecrübesi en az 5 yıl olan, benzer işlerde asgari 1 yıl deneyimli, raylı taşımacılık (Metro, hafif yeraltı treni, ana hat demiryolu) sistemlerinin özellikle hat işleri konusunda uzman, Mühendis/tekniker.

12. Proje Kontrol Mimarı:

Toplam tecrübesi en az 5 yıl olan, benzer işlerde asgari 1 yıl deneyimli Mimar.

13. Proje Kontrol İnşaat Mühendisi:

Toplam tecrübesi en az 5 yıl olan, benzer işlerde asgari 1 yıl deneyimli bir adet Statik, 1 adet Geoteknik alanlarında uzmanlaşmış Mühendisler.

14. Proje Kontrol Elektrik-Elektronik Mühendisi:

Toplam tecrübesi en az 5 yıl olan, benzer işlerde asgari 1 yıl deneyimli Elektrik / Elektrik-Elektronik Mühendisi

15. Proje Kontrol Makine Mühendisi:

Toplam tecrübesi en az 5 yıl olan, benzer işlerde asgari 1 yıl deneyimli Makine Mühendisi

16. İnce İşler Kontrol Mimarı:

Toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, inşaat projelerinde ince işlerin kontrollük ve/veya yapımında asgari 1 yıl deneyimli Mimar.

17. Kalite Kontrol Mühendisi:

Toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, inşaat projelerinde çelik / beton veya zeminle ilgili saha ve laboratuvar çalışmalarının kontrollük ve/veya yapımında asgari 1 yıl deneyimli Mühendis.

18. Geoteknik Ölçüm ve Değerlendirme Kontrol Mühendisi:

Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 5 yıl deneyimli Mühendis

19. Jeoloji Kontrol Mühendisi:

Toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, benzer işlerde proje hazırlanması ve/veya yapımında asgari 3 yıl deneyimli Mühendis

20. Harita Kontrol Mühendisi:

Toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, çalışacağı konu ile ilgili deneyimli Harita Mühendisi.

21. Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Mühendisi:

Toplam asgari tecrübesi en az 7 yıl, benzer işlerde kontrollük ve/veya yapımında asgari 4 yıl deneyimli Mühendis

22. İnşaat Kontrol Mühendisi:

Toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, çalışacağı konu ile ilgili deneyimli, İnşaat Mühendisi.

23. Elektrik-Elektronik Kontrol Mühendisi:

Toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, çalışacağı konu ile ilgili deneyimli, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi.

24. Makine Kontrol Mühendisi:

Toplam asgari tecrübesi en az 5 yıl, çalışacağı konu ile ilgili deneyimli Makine Mühendisi.

25. Teknikerler:

Çalışacağı konu ile ilgili öğrenim görmüş Mühendis veya Mimar veya Teknikerler.

26. Tercüman:

     Toplantılarda, yazışmalarda vb… gereklilik hallerinde görev alacak İngilizce Tercüman.

27. Büro Teknisyeni:

     Çalışacağı konu ile ilgili öğrenim görmüş en az lise mezunu teknisyen.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Metro inşaatlarının veya hafif metro inşaatlarının veya demiryolu inşaatlarının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 
10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine 
% 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar 
Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle / Ankara (Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde: Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:6 Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar: