Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 51126 Ada 2 Parsel de Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi
İhale Birimi
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 51126 Ada 2 Parsel üzerine, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (031) 2 5 07 2
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
13.06.2024 14:00
İhale Metni

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 51126 Ada 2 Parsel üzerine, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada/ Parsel

Arsa Alanı

(m²)

İmar Kullanım

Şekli

Emsal

Emsale Esas  Toplam İnşaat Alanı (m²)

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli

(TL)

Ankara

Mamak

Boğaziçi

51126 / 2

18.191,98

Konut

(Yençok:

12 Kat)

E: 2,00

36.383,96

127.343.860,00 (Arsa Bedeli)

24.231.717,36

680.380.052,00 (İnşaat Keşif Bedeli)

TOPLAM

807.723.912,00

 

1- Bu işin Tahmini Bedeli; 20 Şubat 2024 tarih ve 32466 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de yer alan yapı sınıflarından IV-C grubu yapıların birim maliyeti ile ihale konusu parselin toplam emsale esas inşaat alanının çarpımından oluşan 18.700 TL/m² X 36.383,96 m²= 680.380.052,00 TL inşaat keşif bedeli ile arsa bedeli 127.343.860,00 TL ‘nın toplamı sonucu 807.723.912,00 TL (Sekizyüzyedimilyonyediyüzyirmiüçbindokuzyüzoniki Türk Lirası) ‘dır.

2- İhale 13.06.2024 Perşembe Günü, saat 14.10’da Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içersindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA adresinde 12.06.2024 tarihi saat 16.00’ya kadar görülebilir.

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır;

- Kanuni ikametgah belgesi, tebligat için adres gösterilmesi,

- İsteklinin bir tüzel kişi olması halinde; şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket İmza Sirküleri, tüzel kişi adına vekâleten teklifte bulunması durumunda teklifi yapacak kişi adına noter onaylı vekâletname ile imza beyannamesi; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir Genel Kurul Kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı sureti ile imza beyannamesi,

- İstekli gerçek kişi ise; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıt belgesi,

Noter tasdikli imza sirküleri, istekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi,

- İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir Noterlikten onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, şirket ortaklarının yekdiğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noterden tanzim edilmiş bir belge,

- Tahmini Bedelin %3(yüzdeüç) ‘ü oranında geçici teminata ilişkin belge (Teminat mektubu olarak sunulacak ise, işin adı ve Daire Başkanlığının adını da içerecek biçimde Elektronik Teminat Mektubu şeklinde sunulması zorunludur),

- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair dosya alındısı makbuzunun aslı,

- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak yer gördü belgesi,

- Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait belgeler:

• Son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin tahmini bedelinin en az %20’si kadar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım işlerinde Benzer iş grupları tebliği  B Üst Yapı Bina İşlerine ait iş bitirme belgesi

                        • SGK borcu / Vergi borcu olmadığına veya yapılandırma yapıldığına dair belge

                        • Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

                        • 2886 Sayılı Devlet ihale Kanuna göre yasaklı olmadığına dair belge (beyanname)

• Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda, veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir.)

                        * Cirosu tahmini bedelin % 15 inden az olmaması

* Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar oranı en az 0,75 olması

* Özkaynaklar / Toplam aktifler oranı en az 0,15 olması

                                    * Kısa vadeli banka borçları / özkaynaklar oranı 0,50’den küçük olması

            - İhaleye yönelik hazırlanmış olan İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve eki özel teknik şartnameler-mahal listeleri, ön proje kopyalarının istekli tarafından kaşe/imza edilmiş nüshaları.

 

6- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü, saat 12.00’a kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak; düzeltme veya karalama yapılmamış olacaktır.

8- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartnamesi ve eklerindeki hükümler uygulanacaktır.

9- Bu işin şartnamesi 1.500,00 TL (BinBeşYüzTürkLirası) bedel karşılığında, 12.06.2024 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.

 

İDARENİN ADI          :Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

BİRİM                         :Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı – Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü

ADRES                       :Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA

TELEFON                   :0312 507 26 07 

 

İHALE İÇİN TIKLAYINIZ...