Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
BETON SIVAT MAL ALIMI İŞİ
İhale Birimi
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Beton Sıvat Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
KİK Kayıt No
2024/601898
İdare'nin Adresi
Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No:16 Kat:11 Daire 29 Hayat Plaza 06530 ÇANKAYA/ANKARA
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
3000 Adet Beton Sıvat 3000 Adet Beton Ayak 300 Adet Beton Başlık Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
05.07.2024 15:00
İhale Metni

BETON SIVAT MAL ALIMI İŞİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Beton Sıvat Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/601898

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No:16 Kat:11 Daire 29 Hayat Plaza 06530 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3125074639 - 3125073099

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Beton Sıvat Mal Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3000 Adet Beton Sıvat 3000 Adet Beton Ayak 300 Adet Beton Başlık
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Malzemeler aşağıda belirtilen miktarlarda, belirlenen noktalara teslim edilecektir: 1. Beypazarı Fen İşleri Şefliğine 400 sıvat, 400 ayak ve 40 başlık, 2. Çubuk Fen İşleri Şefliğine 400 sıvat, 400 ayak ve 40 başlık, 3. Güdül Fen İşleri Şefliğine 400 sıvat, 400 ayak ve 40 başlık, 4. Haymana Fen İşleri Şefliğine 400 sıvat, 400 ayak ve 40 başlık, 5. Kahramankazan Fen İşleri Şefliğine 600 sıvat, 600 ayak ve 60 başlık, 6. Kızılcahamam Fen İşleri Şefliğine 400 sıvat, 400 ayak ve 40 başlık, 7. Polatlı Fen İşleri Şefliğine 400 sıvat, 400 ayak ve 40 başlık.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde İdarenin işe başlama bildiriminden sonra işe başlayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.06.2024 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Emniyet Mah. Hipodrom Cad. no:5 B Blok Kat:7 Yenimahalle/ANKARA (Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Toplantı Salonu)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İHALE İÇİN TIKLAYINIZ ...