Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı
İhale Birimi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
23.05.2024 14:01
İhale Metni

 T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı) 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait satış yetkisi Belediyemize verilen hisseli ve Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki (tam/hisseli) listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 23.05.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç 22.05.024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.

3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-İmzalı Teklif Mektubu,

b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

c-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge

d-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

e-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

f- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,

g-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

h-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ

SIRA NO

İL

İLÇESİ

MAHALLE

ADA / PARSEL

NİTELİK

ALANI (m²)

HİSSE (m²)

MÜLKİYET

İMAR DURUMU

YAPILAŞMA KOŞULU

KIYMET TAKDİR BEDELİ (TL.)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.)

İHALE SAATİ

1

Ankara

Çubuk

Yazır

190786/10

Arsa

5.834,00

5.834,00

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

7.000.000,00

210.000,00

14.01

2

Ankara

Çubuk

Yazır

190795/4

Arsa

7.590,22

7.590,22

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

10.630.000,00

318.900,00

14.02

3

Ankara

Çubuk

Yazır

190795/5

Arsa

7.824,89

7.824,89

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

12.520.000,00

375.600,00

14.03

4

Ankara

Çubuk

Yazır

190800/5

Arsa

7.635,33

7.635,33

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

13.740.000,00

412.200,00

14.04

5

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/5

Arsa

5.477,00

5.477,00

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

8.220.000,00

246.600,00

14.05

6

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/6

Arsa

4.775,00

4.775,00

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

5.730.000,00

171.900,00

14.06

7

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/7

Arsa

4.775,00

4.775,00

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

5.730.000,00

171.900,00

14.07

8

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/8

Arsa

4.886,37

4.886,37

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

5.860.000,00

175.800,00

14.08

9

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/9

Arsa

5.510,01

5.510,01

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

8.270.000,00

248.100,00

14.09

10

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/10

Arsa

7.119,46

7.119,46

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

9.970.000,00

299.100,00

14.10

11

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/12

Arsa

7.036,00

7.036,00

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

11.260.000,00

337.800,00

14.11

12

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/13

Arsa

6.743,21

6.743,21

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

10.110.000,00

303.300,00

14.12

13

Ankara

Çubuk

Yazır

190801/14

Arsa

9.398,52

9.398,52

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

15.980.000,00

479.400,00

14.13

14

Ankara

Çubuk

Yazır

190802/6

Arsa

6.137,08

6.137,08

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

7.360.000,00

220.800,00

14.14

15

Ankara

Çubuk

Yazır

190802/7

Arsa

4.666,95

4.666,95

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

5.600.000,00

168.000,00

14.15

16

Ankara

Çubuk

Yazır

190803/2

Arsa

7.205,00

7.205,00

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

10.810.000,00

324.300,00

14.16

17

Ankara

Çubuk

Yazır

190803/3

Arsa

7.116,85

7.116,85

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

9.610.000,00

288.300,00

14.17

18

Ankara

Çubuk

Yazır

190803/7

Arsa

5.948,94

5.948,94

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

8.920.000,00

267.600,00

14.18

19

Ankara

Çubuk

Yazır

190804/2

Arsa

4.932,00

4.932,00

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

7.400.000,00

222.000,00

14.19

20

Ankara

Çubuk

Yazır

190804/3

Arsa

6.677,06

6.677,06

A.B.B.

Sanayi Alanı

E:1,50 Yençok:*Serbest

11.350.000,00

340.500,00

14.20

21

Ankara

Gölbaşı

Kızılcaşar

122792/4

Arsa

7.517,00

7.517,00

A.B.B.

Özel Sağlık Tesis Alanı

E:1,50, Yençok: 5 Kat

112.755.000,00

3.382.650,00

14.21

22

Ankara

Çankaya

Dodurga

29806/2

Arsa

3.773,00

3.773,00

A.B.B. ( 2.515,33 m²) +
 Maliye Hazinesi (1.257,67 m²)

Akaryakıt + LPG Alanı

E:0,50, Yençok: 2 Kat

71.690.000,00

2.150.700,00

14.22

23

Ankara

Etimesgut

Yukarıyurtçu

49561/2

Arsa

850,00

850,00

A.B.B.

Ayrık Nizam Konut

E:0,60, Taks:0,30 Yençok: 2 Kat

2.125.000,00

63.750,00

14.23

24

Ankara

Yenimahalle

Orman Çiftliği

7627/25

Arsa

5.000,00

5.000,00

A.B.B. ( 2.127,39 m²) +
 Maliye Hazinesi (2.872,61 m²)

Ticaret Alanı

E:1,50, Yençok:*Serbest

100.000.000,00

3.000.000,00

14.24

25

Ankara

Çankaya

Dikmen

29210/5

Arsa

3.948,00

3.948,00

A.B.B.

Ticaret  

E:1,00, Yençok: 5 Kat

138.000.000,00

4.140.000,00

14.25

26

Ankara

Pursaklar

Saray

98144/6

Arsa

6.401,90

6.401,90

A.B.B.

Konut

E:1,40, Yençok: 12 Kat

41.610.000,00

1.248.300,00

14.26

27

Ankara

Pursaklar

Saray

98168/4

Arsa

7.136,37

7.136,37

A.B.B.

Konut

E:1,40, Yençok: 12 Kat

46.385.000,00

1.391.550,00

14.27

*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.

       

 

İDARENİN ADI

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM

:

EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON

:

0 312 507 25 69

FAX

:

0 312 507 26 11


 İhale İlanı İçin Tıklayınız ...