Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Belediyemiz Envanterinde Yer Alan İtfaiye, Hasta Nakil Ambulansı ve Cenaze Nakil Araçlarına Kasko Sigortası Yaptırılması İşi
İhale Birimi
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Belediyemiz Envanterinde Yer Alan İtfaiye, Hasta Nakil Ambulansı ve Cenaze Nakil Araçlarına Kasko Sigortası Yaptırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2024/233494
İdare'nin Adresi
ZÜBEYDE HANIM MAH. ETLİK CAD. NO:41 ALTINDAĞ 06300 1011 KAVŞAĞI ETLİK ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 32 73
İdare'nin Faks
+90 (312) 341 41 67
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
363 Adet İtfaiye, Ambulans ve Cenaze Araçları Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Caddesi No:21 Altındağ/ANKARA
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Caddesi No:41 Altındağ/Ankara
İhale Tarihi/Saati
29.03.2024 14:30
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye'de faaliyette bulunan ve TC Hazine ve Maliye Bakanlığından onaylı ruhsatı olan sigorta şirketleri ve/veya sigorta şirketlerinin yetkili kıldığı sigorta acenteleri teklif vereceklerdir. Buna ilişkin belgeyi teklif ekinde idareye sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye; 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye'de faaliyette bulunan ve TC Hazine ve Maliye Bakanlığından onaylı ruhsatı olan sigorta şirketleri Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri seviyesinde katılım sağlayabileceklerdir.

4.3.1. :İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler

Belge Adı

Açıklama

Sigorta Şirketleri

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye'de faaliyette bulunan, TC Hazine ve Maliye Bakanlığından onaylı ruhsatı olduğunu gösterir belge

Sigorta Acenteleri

İlgili sigorta şirketi tarafından yetkili kılındığını gösterir belge

Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü Belgeleri

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye'de faaliyette bulunan, TC Hazine ve Maliye Bakanlığından onaylı ruhsatı olan sigorta şirketleri Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü Belgeleri


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (R): Sigorta Hizmetleri/0,78