Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Belediyemize Ait Araç, Gereç ve İş Makinalarında Kullanılmak Üzere 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Motorin Alım İşi
İhale Birimi
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Belediyemize Ait Araç, Gereç ve İş Makinalarında Kullanılmak Üzere 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Motorin Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2024/139917
İdare'nin Adresi
ZÜBEYDE HANIM MAH. ETLİK CAD. NO:41 ALTINDAĞ 06300 1011 KAVŞAĞI ETLİK ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 32 73
İdare'nin Faks
+90 (312) 341 41 67
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
9 Kalem, 41.790.000 Litre ORTAK ALIM kapsamında Motorin, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin mal alımı. (Motorin 41.167.000 litre, Motorin(diğer) 150.000 litre, 95 Oktan Benzin 473.000 litre) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü için; Motorin, Kırıkkale Rafinerisinden veya dağıtım şirketinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kontrolündeki Ankara'da bulunan ana deposundan, Belediyemiz akaryakıt tankerleri tarafından teslim alınacaktır. Zorunlu hallerde idarenin onayı ile Akaryakıtın Ankara veya Kırıkkale Dolum tesislerinin dışından getirilmesi durumunda nakliye yükleniciye ait olacak bunun için
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Caddesi No:21 Altındağ/Ankara
İhale Tarihi/Saati
15.03.2024 14:30
İhale Metni


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı (Motorin) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü (Motorin) kısımlara teklif verecek istekli firma; alınacak akaryakıtla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş olan Dağıtıcı Lisans Belgesi olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde Dağıtıcı Lisans Belgesinin süresi dolan istekliler Lisans  Belgelerini yenileyip idareye sunmakla yükümlüdür. İstekli firmalar Lisans belgesinin aslını veya noter onaylı suretini ihaleye katılım belgeleri ile sunacaktır.

Diğer kısımlara teklif verecek istekli firmalar; ilgili idarenin Teknik Şartnamesinde teklif aşamasında istenilen belgeleri sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı (Motorin) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü (Motorin) kısımlara teklif verecek istekliler için; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş olan Dağıtıcı Lisans Belgesi olacaktır. Bu belgenin geçerlilik tarihi son ürünün teslim alınma tarihine kadar olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı/Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Seğmen Su Mad.Mak.Gıd.İn.Tur.İth.İhrsan.Ve Tic.A.Ş.