Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
SİNYALİZASYON MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Muhtelif Sinyalizasyon Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2023/1172236
İdare'nin Adresi
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat :6 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 22 03
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 21 74
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
2600 adet 200'lük oto sinyal vericinin olduğu toplamda 28 kalem muhtelif sinyalizasyon malzemeleri alımını kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Mahallesi 123. Cadde No:27 Yenimahalle/ANKARA
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle/ANKARA
İhale Tarihi/Saati
29.11.2023 14:00
İhale Metni


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye teklif verecek firmalar, teklif edilecek sinyal vericiler için teknik şartname madde 7 ve alt maddelerinde yer alan ürünlerin yetkili satıcılık belgesini, TS EN 12368:2015 veya uluslararası karşılığı olan EN 12368:2015 standart belgelerini ve ilgili test raporlarını teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Tüm belgeler ihale tarihi itibarı ile geçerli ve süresi dolmamış olması gerekmektedir. Süresi dolmuş ve ihale tarihinden sonra alınmış hiçbir belge kesinlikle Kabul edilmeyecektir. Teklifin dili Türkçedir ve teklif ile birlikte istenen tüm belgeler ve ekleri (broşürler, test raporları, yetki belgeleri vs.) Türkçe olmalıdır. Teklifin veya belgelerin yorumlanmasında Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde geçerli sayılacaktır.

                                                                           
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İhaleye teklif verecek firmalar, teklif edilecek sinyal vericiler için teknik şartname madde 7 ve alt maddelerinde yer alan ürünlerde yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler için; isteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacaktır. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.

Tüm belgeler ihale tarihi itibarı ile geçerli ve süresi dolmamış olması gerekmektedir. Süresi dolmuş ve ihale tarihinden sonra alınmış hiçbir belge kesinlikle Kabul edilmeyecektir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

 

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye teklif verecek firmalar, teklif edilecek sinyal vericiler için teknik şartname madde 7 ve alt maddelerinde yer alan ürün TS EN 12368:2015 veya uluslararası karşılığı olan EN 12368:2015 standart belgelerini ve ilgili test raporlarını teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Tüm belgeler ihale tarihi itibarı ile geçerli ve süresi dolmamış olması gerekmektedir. Süresi dolmuş ve ihale tarihinden sonra alınmış hiçbir belge kesinlikle Kabul edilmeyecektir. Teklifin dili Türkçedir ve teklif ile birlikte istenen tüm belgeler ve ekleri (broşürler, test raporları, yetki belgeleri vs.) Türkçe olmalıdır. Teklifin veya belgelerin yorumlanmasında Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde geçerli sayılacaktır.

 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhaleye teklif verecek firmalar, teklif edilecek sinyal vericiler için teknik şartname madde 7 ve alt maddelerinde yer alan ürün broşürlerini, ilgili test raporlarını teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Tüm belgeler ihale tarihi itibarı ile geçerli ve süresi dolmamış olması gerekmektedir. Süresi dolmuş ve ihale tarihinden sonra alınmış hiçbir belge kesinlikle Kabul edilmeyecektir. Teklifin dili Türkçedir ve teklif ile birlikte istenen tüm belgeler ve ekleri (broşürler, test raporları, yetki belgeleri vs.) Türkçe olmalıdır. Teklifin veya belgelerin yorumlanmasında  Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde geçerli sayılacaktı


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.