Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
VEKTÖRLE MÜCADELE HİZMETLERİNDE KULLANILAMAK ÜZERE BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI İŞİ
İhale Birimi
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
VEKTÖRLE MÜCADELE HİZMETLERİNDE KULLANILAMAK ÜZERE BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI İŞİ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
KİK Kayıt No
2023/379570
İdare'nin Adresi
ABB SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sokak No:16 Kat:8 Daire: 25 Hayat Plaza 06530 - ÇANKAYA/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 47 41
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 22 61
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
11 Kalem Muhtelif Miktarlarda Biyosidal Ürün Satın Alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Biyosidal ürünler işe başlama bildiriminin yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 60 (Altmış) takvim günü içerisinde İdarenin “Çamlıca Mah. 142. Sok. No:2/11 Yenimahalle/ANKARA” adresindeki depoya teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
ABB SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sokak No:16 Kat:8 Daire: 25 Hayat Plaza 06530 - ÇANKAYA/ANKARA
İhale Tarihi/Saati
17.05.2023 11:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Ürün Ruhsatlarının asıllarını veya noterce onaylı suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
Ürün etiketlerinin asıl veya noter tasdikli suretleri ihale dosyasında teklif ile birlikte sunulacaktır
MSDS (Ürünlerin Güvenlik Belgesi)’ nin aslı veya noter tasdikli suretleri tekliflerle birlikte ihale esnasında sunulacaktır.
Ürün Garanti Belgesi” nin aslı veya noter tasdikli suretleri ihale dosyasında teklif ile birlikte sunulacaktır.
Satış Yetki Belgesi” nin aslı veya noter tasdikli suretleri ihale dosyasında teklif ile birlikte sunulacaktır.
Ürünlerin hektar (veya metrekare) alan maliyeti, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış hektar (veya metrekare) alana tekabül eden aktif madde miktarına göre yapılacak ve ihale dosyasında belgelenecektir.
Teknik şartnamenin 8.7 ve 8.8 kalemlerine teklif verecek istekliler, karasinek popülasyonuna ait fizyolojik direnç nedeniyle, en erken 2020 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı laboratuvarlarca çalışması yapılmış olan Ankara Musca domestica L. türü karasinek popülasyonuna ait biyolojik etkinlik raporlarını ihale dosyasında teklifleri ile birlikte sunacaklarıdır.
Teknik şartnamenin 8.1. maddesi için toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmanın özeti ihale dosyasında sunulmalıdır. 
Teknik şartnamenin 8.2. maddesi için toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmanın özeti ihale dosyasında sunulmalıdır. 
Teknik şartnamenin 8.7. maddesi için toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmanın özeti ihale dosyasında sunulmalıdır. 
Teknik şartnamenin 8.8. maddesi için toksikolojik/ekotoksikolojik çalışmanın özeti ihale dosyasında sunulmalıdır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü Biyosidal Ürün Satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.