Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR (İPTAL)
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Altındağ İlçesi 7216 ada 1 parsel adresinde bulunan Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Ankara Eski Özel İdare Binasının Yıkılması İşi’nin ihale yolu ile 17.03.2022 tarihinde yapılması kararlaştırılmış ve ilana çıkılmıştır.
Ülkemizde ve dünyada bir süredir içinde bulunulan durumlar nedeni ile öngörülemeyen fiyat artışları yaşandığından yapılan hesaplamalar bu süreçte geçerliliğini yitirdiğinden hem Belediyemizin hem de firmaların zarara uğramaması için ülkemiz ekonomik durumu daha stabil bir hale gelene kadar Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Ankara Eski Özel İdare Binasının yıkılması işi iptal edilmiştir.

Ulus 100. Yıl Çarşısı ve Ankara Eski Özel İdare Binasının Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
10.03.2022 14:00
İhale Metni

SNTanımıİmalat cinsiBirimiMiktarı1YFA.01Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılmasım37.617,022YFA.02Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılmasım33.360,453ÖZEL.01Her Türlü Demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) İmalatın SökülmesiKg107.5004KGM/03.587/3Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç)Sa485ÖZEL.02Binayı tamamen saran 4 Kalkan perde yapılması (Firma teklifinden alınmıştır.)Adet16ÖZEL.03Binayı tamamen saran güvenlik ağı yapılması(Firma teklifinden alınmıştır.)Adet17ÖZEL.04Asbestli Malzemenin Sökümü ve Bertarafım2576

1-    İşin tahmini muhammen bedeli 4.863.569,73 (Dört Milyon SekizYüzAltmışÜç Bin BeşYüzAltmışDokuz TürkLirası YetmişÜç Kuruş)’dur.

2-     İhale 17/03/2022 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-    İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında görülebilir.

4-    İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a)    Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b)    Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (İhale yılına ait),
c)    Noter tasdikli İmza sirküleri.
d)    Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri
e)    2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Belgesi)
f)    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) tutarında 145.907,09 TL. (YüzKırkBeş Bin DokuzYüzYedi TürkLirası Dokuz Kuruş). Geçici teminat mektubunu (süresiz) vermesi.Geçici teminatlar nakit para ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Vakıfbank Tunalı Hilmi Şubesi TR50 0001 5001 5800 7284 8818 87 nolu hesap numarasına (Geçici Teminat Mektubu, Firma İsmi, İşin İsmi VN/TCNO Yazılacaktır) yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir Sözleşme aşamasında Kesin teminat, İşin Hurda Bedelinin %6 (Yüzde altı) kesin teminatla birlikte 4.000.000,00 TL. (DörtMilyon Türk Lirası) alt yapı kuruluşlarına ait tesisatlara, yıkım esnasında çevreye ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı karşılamak üzere risk ve sorumluluk teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır) yatırmak zorundadır.
g)    Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
-    İsteklilerin, son 5 yıl içinde tek belgeye dayalı tahmini bedel tutarının %75 tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi; (özel sektörden alınması halinde işe ait sözleşme, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı, işyeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ek olarak sunulmalıdır).
Benzer iş olarak yıkım işleri veya çelik konstrüksiyon veya her türlü metal sökümü işleri kabul edilecektir.
-    Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi Diploması İhale Konusu benzer işlere denk sayılacaktır (Mühendis lisans belgelerinin her yıl için iş deneyim değeri 808.172,00 TL)
h)    Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
i)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
j)    Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin (“G” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak, Geçici Teminat, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken de karşılanabilir. “G” bendinde istenilen belgeler için; pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının % 100'ünü, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 40’ını sağlaması zorunludur.

5-    İşin süresi yer tesliminden itibaren (180 gün) takvim günüdür.

6-    İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7-     İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

8-     İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9-     İhale Şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

GÜNCEL İHALELER