Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Birimi
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
74 Türkiye Jeoloji Kurultayında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Olarak Stant Kurulması, Doküman ve Tanıtım Videosu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2022/71610
İdare'nin Adresi
Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak No:16 Hayat Plaza kat:10 Çankaya/ANKARA Çankaya/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 17 04
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 46 71
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
1 adet 74 Türkiye Jeoloji Kurultayında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Olarak Stant Kurulması, Doküman ve Tanıtım Videosu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak No:16 Hayat Plaza Kat: 10 Çankaya/ANKARA
İhale Tarihi/Saati
24.02.2022 11:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza
beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar
ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler
idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke
mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.