Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda veya Mülkiyetinde Olan Yerlerde Elektronik Haberleşme İstasyonu Kurulması Amacı İle Yer Kullandırma İşi
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Ankara Mücavir Alan Sınırları İçerisinde, Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda veya Mülkiyetinde Olan Yerlerde Elektronik Haberleşme İstasyonu Kurulması Amacı İle Yer Kullandırma İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
17.02.2022 14:00
İhale Metni
İLÇELERADET(NOKTA)İLÇELERADET(NOKTA)Keçiören75Elmadağ25Çankaya75Akyurt25Yenimahalle75Şereflikoçhisar25Mamak75Haymana20Etimesgut75Kızılcahamam20Sincan60Nallıhan20Altındağ50Bala15Pursaklar50Ayaş15Gölbaşı50Kalecik15Polatlı25Çamlıdere15Çubuk25Güdül10Kahramankazan25Evren10Beypazarı256360 SAYILI KANUNLAKÖYDEN MAHALLE OLANYERLER TOPLAMI100
İLÇE MERKEZLERİ TOPLAMI9006360 SAYILI KANUNLA KÖYDEN MAHALLE OLAN YERLER TOPLAMI100GENEL TOPLAM10001-    İşin tahmini muhammen bedeli 74.649.444,00-TL. (YetmişDört Milyon AltıYüzKırkDokuz Bin DörtYüzKırkDört Türk Lirası)’dır.

2-     İhale 17/02/2022 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-    İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında görülebilir.

4-    İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a)    2886 sayılı yasanın 16. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tebligata elverişli bir adresi göstermek Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (İhale yılına ait), ticari sicil gazetesi.
b)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmaması.
c)    İsteklinin gerçek kişi olması halinde; İlgisine göre ticaret, sanayi odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d)    İsteklinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
e)    İhaleye gireceklerin Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),
f)    İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (d) ve (e)’deki belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
g)    İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışındaki şahıslar için ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),
h)    İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış Geçici teminat mektubu (süresiz) vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.
i)    Dosyada şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri.
j)    Elektronik Haberleşme İstasyonlarının tespiti, tasnifi, teknik analizi ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olup belgelendirmek veya baz istasyonu kurulumu yapmış olmak.
k)    İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması veya idarece aslı görülmüştür olması gerekmektedir.
l)    Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler olarak; Muhammen bedelin %5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak olan belgeler aranır

5-    İşin süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (36) aydır.

6-    İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7-     İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

8-     İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

9-     İhale Şartnamesi 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

GÜNCEL İHALELER