Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
BİSİKLET YOLU İMALATLARI İÇİN DÜŞEY TRAFİK İŞARETLERİ MALZEME ALIM İŞİ
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Bisiklet Yolu İmalatları İçin Düşey Trafik İşaretleri Malzeme Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2021/911715
İdare'nin Adresi
Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 B Blok Kat :6 YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 22 03
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 21 74
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
3 Kısım 9 kalemden oluşan bisiklet yolu imalatları için düşey trafik işaretleri malzeme alımını kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Mahallesi 123. Cadde No:27 Yenimahalle/ANKARA adresine teslim edilecektir.
Teslim Tarihi
1. Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip eden 50 (Elli) takvim günü içerisinde, teslim edilecektir. Her kısımdaki malzemeler tek parti halinde teslim edilecektir. 2. Yükleme boşaltma ve nakliye giderleri yükleniciye ait olduğu gibi bu işlemler sırası
İhale'nin Yapılacağı Adres
Emniyet Mah. Hipodrum Cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle / ANKARA
İhale Tarihi/Saati
16.02.2022 14:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1. Kısım Alımı için Kamu veya özel sektöre düşey trafik işaretleri malzeme teminleri;
2. Kısım Alımı İçin Kamu veya özel sektöre düşey trafik işaretleri malzeme teminleri veya her türlü çelik malzemeleri temini
3. Kısım Alımı için Kamu veya özel sektöre düşey trafik işaretleri malzeme teminleri;
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 1. KISIM, 2. KISIM, 3. KISIM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 B Blok Kat:7 (İhale Toplantı Salonu) Yenimahalle/ANKARA (Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde :Emniyet Mah. Hipodrom cad. No:5 B Blok Kat:6 Yenimahalle/ANKARA ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Teklifler

Firma
DETAY TRAFİK SİS.İNŞ.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Fiyat Teklifi
1.455.650,00
Firma
ERMAK İNŞ. MAK. SAN. İLET. TİC. VE TURZ. LTD.ŞTİ.
Fiyat Teklifi
1.179.500,00
Sözleşme Bedeli
0,00
Sözleşme Tarihi
Sonuç
İhaleyi Kazandı
Firma
KİSAN AKILLI ULAŞIM SİS. VE YOL LEVHALARI İMA. SAN. TİC. A.Ş.
Fiyat Teklifi
1.625.166,65
Firma
TANKES SİN. SİS. ELEK. A.Ş.
Fiyat Teklifi
1.467.850,00
Firma
ÜSTÜN NERGİZ TRAFİK İŞ GÜV. REK. ORG. METAL MAK. ASFALT KİM. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC.A.Ş
Fiyat Teklifi
1.446.750,00

GÜNCEL İHALELER