Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
İLAN
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Elektronik Haberleşme İstasyonu Kurulması Amacı ile 1000 Adet Taşınmazın Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle, 3 Yıl Süre ile Yer Kullandırma Hizmeti İşi ihalesindeki teknik şartnamede yapılacakdeğişiklik nedeniyle ihalenin iptal edilmiştir.   Ankara ili mücavir sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda veya mülkiyetinde olan yerlerde Elektronik Haberleşme İstasyonu kurulması amacı ile yer kullandırma işinin, talep ve ihtiyaçlara göre değerlendirmek suretiyle Ankara ili mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 1000 adet taşınmazın hasılat paylaşımı yöntemiyle,(gerçek ve tüzel kişiler) yer kullandırma hizmetinin 3 yıl süre ile alımı amaçlıdır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
01.12.2021 14:00
İhale Metni

1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü 09.12.2021 saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2)İhale 09.12.2021 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yer ve saatte hazır bulunacaktır.

3)İhale ile ilgili teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 5 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Aykome  Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 21 00 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

4) İHALEYE KONU OLAN  YERLER
YER KULLANDIRMA HİZMETİNE AİT BİLGİLERS.NAdresiSüre3 Yıllık Muhammen bedelGeçici Teminat %31Ankara İli mücavir alan sınırları içerisinde 1000 adet taşınmaz3 Yıl59.574.750,00TLKDV hariç


( Elli dokuz milyon beş yüz yetmiş dört bin yedi yüz elli Türk Lirası )1.787.242,50 TL KDV hariç


(Bir milyon yedi yüz seksen yedi bin iki yüz kırk iki Türk Lirası ElliKuruş)

5) İHALEYE KATILACAK OLAN;
5.1. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
A) Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1)    T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi ( e-devletten alınan belgeler de geçerli olacaktır.)
2)    Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3)    İhaleye katılan gerçek kişini noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
4)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
B) Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1)    Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
2)    İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları teşvik eden belgeler
3)    Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
4)    İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi
5)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
6)    Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin Temin Edilecek Diğer Belgeler
İhaleye katılım sağlayacak gerçek veya tüzel kişiler,  yukarıda belirtilen belgelerle birlikte aşağıda verilen belgeleri de temin edeceklerdir.
1)    Gerçek veya Tüzel Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesi’ne kesinleşmiş borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler 
2)    Gerçek veya Tüzel Kişinin Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3)    Gerçek veya Tüzel Kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur yazısı.
4)    Gerçek veya Tüzel Kişinin İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge (internet çıktısı ile belgelenebilir)
5)    İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanlarının her sayfası imzalanacak. (ortak girişimlerde tarafların hepsi imzalayacak)
6)    İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) (geçici teminatın ortak girişimlerde pilot ortak tarafından sunulması yeterlidir.)
7)    Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge (dekont veya makbuz)
D) Ortak Girişim olması halinde;
1)    İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 5.1.  veya 5.2. bendindeki belgeler ile 5.3. bendinde belirtilen belgeler.
2)    Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
3)    Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
5.2.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
5.3.2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar
5.4.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

GÜNCEL İHALELER