Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
1 KALEM 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIM İŞİ
İhale Birimi
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
1 KALEM 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
KİK Kayıt No
2020/440615
İdare'nin Adresi
ZÜBEYDE HANIM MAH. ETLİK CAD. NO:41 ALTINDAĞ 06300 1011 KAVŞAĞI ETLİK ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 32 73
İdare'nin Faks
+90 (312) 341 41 67
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
1 KALEM 70.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Akaryakıt, Kırıkkale Rafinerisinden veya Ankara İl sınırları içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kontrolünde bulunan lisanslı depolardan Belediyemiz araçlarıyla teslim alınacaktır. Yüklenici tarafından teslimatı yapılan her tanker yakıt için ayrı
Teslim Tarihi
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Yüklenici firma idarenin talebi doğrultusunda sözleşme süresi içerisinde peyderpey akaryakıt teslimi yapacaktır Acil hallerde Yüklenici, teslimat programına bakılmaksızın, Belediyemizin istemiş olduğu miktarda akaryakıt’
İhale'nin Yapılacağı Adres
Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Caddesi No:41 Altındağ/Ankara
İhale Tarihi/Saati
29.09.2020 14:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 


4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 


İstekli firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, İdare ile yapılan sözleşme süresi boyunca geçerli olan, alınacak akaryakıtla ilgili Bayilik lisansı olacaktır. İstekli firmalar Lisans belgesinin aslını veya tasdikli suretini ihaleye katılım dosyası ile birlikte verecektir.


. İsteklinin herhangi bir dağıtım şirketiyle sözleşmesi olduğunu belirtir belge veya bilgilerini onaylı bir suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 


4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 


4.3.1.


4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 


İstekli firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, İdare ile yapılan sözleşme süresi boyunca geçerli olan, alınacak akaryakıtla ilgili Bayilik lisansı olacaktır. İstekli firmalar Lisans belgesinin aslını veya tasdikli suretini ihaleye katılım dosyası ile birlikte verecektir.


. İsteklinin herhangi bir dağıtım şirketiyle sözleşmesi olduğunu belirtir belge veya bilgilerini onaylı bir suretini ihale dosyasında bulunduracaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:


Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.