Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
İhale Birimi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 2.1. İhale konusu hizmetin;  Adı:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Banka Promosyon İhalesi (Aylık, Ücret, İkramiye, fazla çalışma, ek ders ücreti vb.) 3- İhaleye İlişkin Bilgiler ile İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati 3.1. İhaleye İlişkin Bilgiler; İhale Usulü:  İdarede Çalışan Personel Sayısı  İdarenin Yıllık Nakit Akışı                                                                              : :Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan “Kapalı Zarf - Açık Artırma Usulü” 3135 memur, 208 sözleşmeli memur, 480 işçi, 1430 ek ders ücretli, 138 meclis üyesi toplam 5391 kişi 250.000.000,00 TL (İKİYÜZELLİ MİLYON TÜRK LİRASI)  Tekliflerin Sunulacağı Adres::Mali Hizmetler Daire Başkanlığı-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat: 19  
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
Hipodrom Caddesi No:5 Kat:19 Y.Mahalle/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (280) 3-0 6- 30
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 28 11
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat:18 Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarihi/Saati
08.05.2018 14:30
İhale Metni

BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU


TEKLİF MEKTUBU


3.2. Teklifler, ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


4-İhale Dokümanının görülmesi ve temini


    4.1.İhale dokümanı  www.ankara.bel.tr  internet adresinde ve aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların,İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.


   a)İhale dokümanının görüleceği yer:


       Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:19 Yenimahalle/ANKARA


   b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer:


       Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 B Blok Kat:19 Yenimahalle/ANKARA


c)İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dahil):


 150 TL(YÜZ ELLİ TÜRK LİRASI)


d)İhaleye kimler katılabilir


İhaleye, kamu ve özel sektöre ait olan (katılım bankaları dahil) Ankara Belediye sınırları içinde toplamda en az 5 şubesi ve en az 20 ATM makinesi olan bankalar katılabilir.


A-GENEL ŞARTLAR


1.İhale, İdare personeline yapılacak aylık, ücret, ikramiye, fazla çalışma, ek ders ücreti gibi ödemeleri kapsamaktadır.


2.Belediye Başkanlığımızda 5253 personel ve 138 meclis üyesi bulunmakta olup yıllık nakit akışının yaklaşık 250.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.


3.Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (ÜÇ) yıl olacaktır.


4.İdarece; personelin maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) işgünü önce bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece 00.01’de hesap sahibi personelin hesaplarında kullanıma hazır hale getirir. Banka idare personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri, banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün, hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.


5.Anlaşma yapılan banka, yapılan promosyon ödemelerini fiili olarak görev yapan personele maaş ödemelerinden 2 gün sonrasında yatırılmak üzere peşin olarak tek seferde veya taksitler halinde yapacaktır. Personel hesabına yapılan ödeme miktarları 2 (iki) gün sonra İdarenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ayrıntılı olarak bildirilecektir. 


6.Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, İdare personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı, şube veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.


7.Anlaşma yapılan banka, maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde para bulunduracaktır.


8.Anlaşma yapılan banka, ATM cihazlarında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa zamanda (Bu süre 24 saati geçmeyecektir) mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir. 


9.Anlaşma yapılan banka, İdarenin ana hizmet binasında en az bir şube/büro/ofis açmak ve merkez ile yeni bağlanan ilçelerde idarenin göstereceği yerlere en az 5 (beş) adet ATM koymak zorundadır.


10.Anlaşma yapılan banka, İdare personelinin bankacılık işlemlerinin daha kolaylıkla yapabilmesi için (personel hareketleri göz önünde tutularak) yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir. 


11.Promosyon anlaşmasından sonra; kuruma yeni atanan, nakil gelen (önceki kurumdan promosyon almadığını belgelemesi şartıyla), anlaşma tarihinde ücretsiz izinde bulunan personelin göreve başlaması halinde bankaya idarece isimleri bildirilen personele 10 gün içinde promosyonları 6. maddede belirtilen ilgili döneme göre banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek ödenecektir.


12.Sözleşme yapıldıktan sonra çeşitli nedenlerle (tayin, ücretsiz izin, emeklilik, ölüm, müstafi sayılma vb.) ayrılan personelden ödediği promosyonların iadesi talep edilmeyecektir. 


13.Anlaşma yapılan banka, personelin bireysel kredi taleplerini uygulayabileceği en uygun koşullarda karşılayacaktır.


14.Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarına yeni katılan bölgelerde görev yapan personelin hizmet binasında aylık, ücret, ikramiye, fazla çalışma, ek ders ücreti gibi ödemeleri alacakları banka şubesi veya ATM cihazı bulunmaması halinde; en yakın banka şubesi veya ATM cihazından ücretsiz işlem yapabilmesi sağlanacaktır. 


B-BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ


1.Banka, İdarenin hesabında bulunan personel maaşlarını her ayın 15’inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır.


2.Banka personele vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir.


3.Personelin istekleri doğrultusunda maaşının ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak ve internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.


4.Personelimizin banka şubesi hesabındaki otomatik fatura ödemelerinden masraf alınmayacak, yıllık hesap işletim ücreti işletilemeyecektir.  


5.Personelimizin ilgili banka şubelerinden yapacak oldukları bankacılık işlemlerinde öncelik tanıyacak ve herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.


6.Personelimizin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimde olursa olsun fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.


7.Banka, kullandığı bankacılık sisteminin elverdiği ölçüde maaş ve ücretlerin personel hesabına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla maaş ve ücret listelerinin elektronik ortamda bankaya ulaşmasını sağlayacak yazılımları ücretsiz olarak verecektir.


8.Banka ATM’lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük en az 2.000 TL nakit çekim limiti uygulayacaktır.


9.Banka, kurum tarafından gösterilecek en az 5 (beş) yere ATM cihazı kurmak zorundadır. Kurulacak ATM cihazları için kurumdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. ATM cihazlarında, haftanın her günü ve her saatinde kurum ATM’lerinde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlü olup, para bitmesi ve arıza gibi durumlarda en kısa süre içerisinde müdahale ederek, mağduriyete sebebiyet vermeyecektir.(Bu süre 24 saati geçmeyecektir.) ATM’lerin kurulacağı yerlere ait her türlü gider (kira, elektrik vb. giderler) bankaya aittir. 


10.Banka, İdarenin istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını kuruma basılı bir şekilde gönderecektir.


11.Banka, İdarece yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.


12.Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi durumunda teklif veren bankalarca herhangi bir hak talep edilemez.


C-İHALEYE KATILMAK İSTEYEN BANKALARIN SUNACAKLARI BELGELER


1.Teklif mektubu


2.Temsile ilişkin banka yetkilisi mektubu


D-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ


1.Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Teklif usulü ile yapılacaktır. İçerisinde bu şartnamenin C bölümünde istenilen belgelerin olduğu; Teklif zarfının üstünde, İdarenin adı, adresi ile bankanın adı, adresi ve zarfın kapatılan yerinde yetkili kişi/kişilerin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklif zarfları sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif zarfı bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır.


2.İstekliler tekliflerini peşin olarak tek seferde veya taksitler halinde olacak şekilde sunacaklardır. İstekliler, verecekleri teklifleri bu şartnamenin “Genel Şartlar” bölümünün 5. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak, kişi başına yıllık tutarını asgari 550 TL’den (BEŞ YÜZ ELLİ TÜRK LİRASI) daha düşük olmayacak şekilde vereceklerdir.


3.Bu tutardan daha düşük teklif veren istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 


4.İhale saatinde, istekliler tarafından kapalı zarf içinde sunulan belgeler 1. Turda kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacaktır. 2. turda isteklilerden sözlü olarak 2. teklifleri istenilecek ve açık artırmaya geçilecektir. Komisyon artırım oranı aralıklarını yetersiz gördüğünde veya istediği bir aralıkta isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak vermelerini talep edebilir.  İhalenin aynı gün mesai bitimine kadar sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Mesai bitimine kadar sonuçlandırılmayan ihalenin ne zaman sonuçlandırılacağı ile ilgili karar komisyon tarafından verilecektir. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir. 


5.Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.


6.İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Ankara Büyükşehir Belediyesinde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.


7.Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup, vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Başkanlığımıza ibraz etmek zorundadır.


E- CEZAİ HÜKÜMLER


1.İhale sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) % 20’si kadar ceza ödemeyi kabul eder.


2.Sözleşme imzalanan banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin% 10’u kadar oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.


3.Banka sözleşme ile üstlendiği işleri İdarenin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere İdare mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka İdareden herhangi bir hak talep edemez.


4.Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.


5.İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.