Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 8 ADET İŞYERİ İHALE İLANI

07 Nisan 2022 Perşembe 12:58

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN           

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin muhtelif yerlerinde  yer alan işyerlerinin kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

1)İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (14/04/2022) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2)İhale 14/04/2022 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:1 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunacaktır.

3)İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat: 13 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

 

4)KİRAYA VERİLECEK YERLER

 

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİNE AİT BİLGİLER

S.N

ADRESİ

NEVİ

SÜRE

1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT %3

1

KURTBOĞAZI REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN DÜĞÜN SALONU VE RESTAURANT YERİ

B O Ş

10 YIL

1.748 KAPALI VE 2.523 M² AÇIK ALAN

₺162.000,00

₺4.860,00

2

NALLIHAN AKDERE MAHALLESİ HOŞEBE MESİRE ALANINDA YER ALAN RESTAURANT VE OTEL BİNASI

B O Ş

3 YIL

460,00

₺49.200,00

₺1.476,00

3

ÇUBUK İLÇESİ KARAGÖL TABİAT PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN KIR KAHVESİ

B O Ş

3 YIL

238,00

₺34.800,00

₺1.044,00

4

ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:48

B O Ş

3 YIL

15,00

₺13.200,00

₺396,00

5

ÇANKAYA İLÇESİ İZMİR-1 CADDESİ KOCABEYOĞLU PASAJI NO:51

B O Ş

3 YIL

15,00

₺13.200,00

₺396,00

6

ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM VELİ CADDESİ NO:40

B O Ş

3 YIL

28,12

₺16.200,00

₺486,00

7

ÇANKAYA İLÇESİ KIZILAY MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI SIHHIYE FUAR ÇARŞISI NO:44

B O Ş

3 YIL

10,00

₺24.000,00

₺720,00

8

ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM VELİ CADDESİ KİTAPÇILAR ÇARŞISI 2.KAT B BLOK NO:23

B O Ş

3 YIL

28,12

₺30.000,00

₺900,00

 

 

 

5--İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 

5.1. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.

 

6- İHALEYE KATILACAKLARIN VERMESİ GEREKEN BELGELER:

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi ( e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı  vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

7) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

8)İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

 

6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

2) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu hususları teşvik eden belgeler.

3)Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

4) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

5) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

7)İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.

8) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

9) İhale dökümanlarının her sayfası imzalanacak.

10) İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

11) İhale dökümanın idareden satın alındığına dair onaylı belge. (dekont veya makbuz)

 

6.3. Ortak Girişim Olması halinde;

1) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.

2) Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3) Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4) Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

 

6.4.İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

6.5.2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar

6.6.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.