Metrica

Metruk Yapı İlanı

13 Ekim 2022 Perşembe 16:35

Ankara Belediye Encümenimiz 13(On üç) adet yapının yıkılarak alandan kaldırılması kararı ile aşağıda malik ve adres bilgileri belirtilen yapıların alandan kaldırılmasına karar verilmiştir.

Ankara Belediye Encümenimiz 22.09.2022 tarih ve 2400/2739-2396/2732-2397/2731-2398/2730-2399/2729 sayılı kararları ile 13(On üç) adet yapının 39.Maddeye göre yıkılarak alandan kaldırılması kararı ile aşağıda malik ve adres bilgileri belirtilen yapılara, İmar Kanunun 39.Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7.maddesinin (z) bendinin Belediyemize vermiş olduğu yetki çerçevesinde alandan kaldırılmasına karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

Bu sebeple yapı sahiplerine ait adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen yapılara ilişkin tebliğler mevzuat gereği web sayfamızda 30 gün süreyle ilana çıkmıştır. Konuya ilişkin ilgililerin gerek bilgi ve gerekse itiraz talepleri için  “Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” na başvurabilecekleri İlanen Duyurulur.

 

METRUK YAPILAR

Sıra No

Analiz No

Gecekondu Adresi

Gecekondu sahibi

Encümen Kararı: Tarih/karar No/Kayıt No

1

91/1 - 92 - 96

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt Mah) 778/1(11) - 771(1) - 778/1(11) Sok. No:4/A - 28/3 - 4 Altındağ/ANKARA

Vahit OKUMUŞ, Derya TİRİN, Zübeyde KARABULUT, Nevin KARABÜK ve Tezay TAŞKIRAN

22.09.2022 tarih ve 2400/2739 sayılı karar

2

1000-1001-1003

Atıfbey Mah.(Yıldırım Beyazıt Mah) 782(16) Sok. No:13 Altındağ/ANKARA

NAZIM HAN

22.09.2022 tarih ve 2396/2732 sayılı karar

3

1325

Atıfbey Mah.(Yılmazlar Mah) Serpmeler  No:16 Altındağ/ANKARA

Fevzi FETVACI Vrs. ve İşt.

22.09.2022 tarih ve 2397/2731 sayılı karar

4

1686-1687-1688

Atıfbey Mah.(Kartallar Mah) Serpmeler  No:42 - 43 Altındağ/ANKARA

Fethiye EROL İşt.

22.09.2022 tarih ve 2398/2730 sayılı karar

5

4411-4414-4415

Atıfbey Mah.(Yiğitler Mah) Serpmeler  No:259 Altındağ/ANKARA

Ahmet YILDIZ Vrs.

22.09.2022 tarih ve 2399/2729 sayılı karar