Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Mamak İlçesi Okyanus, Göknar, Ihlamur, Zirve ve Yeşil Vadi Konutları Satış İhale İlanı

15 Eylül 2021 Çarşamba 10:40

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Mamak Konut Satış İhale İlanı)

OKYANUS KONUTLARI (51954/1)

SIRA NO

İLÇESİ

ADA/PARSEL

BLOK

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİĞİ

TİPİ

CEPHE

BAĞ.BÖLÜM TOP. BRÜT ALANI(M2)

TAKDİR EDİLEN BEDEL(TL)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL)

1

MAMAK

51954/1

A

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

200.000,00

6.000,00

2

A

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

235.000,00

7.050,00

3

B

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

200.000,00

6.000,00

4

B

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

235.000,00

7.050,00

5

C

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

200.000,00

6.000,00

6

C

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

235.000,00

7.050,00

7

D

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

200.000,00

6.000,00

8

D

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

235.000,00

7.050,00

9

E

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

KD

154,81

200.000,00

6.000,00

10

E

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

GB

154,81

235.000,00

7.050,00

11

F

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

KD

154,81

200.000,00

6.000,00

12

F

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

GB

154,81

235.000,00

7.050,00

13

G

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

KB

154,81

200.000,00

6.000,00

14

G

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

GD

154,81

240.000,00

7.200,00

15

H

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

215.000,00

6.450,00

16

H

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

250.000,00

7.500,00

17

H

1.BODRUM KAT

99

DÜKKAN

G

17,65

300.000,00

9.000,00

18

I

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

200.000,00

6.000,00

19

I

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

240.000,00

7.200,00

20

J

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

200.000,00

6.000,00

21

J

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

250.000,00

7.500,00

22

K

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

K

154,81

200.000,00

6.000,00

23

K

ZEMİN

6

MESKEN

3+1

G

154,81

240.000,00

7.200,00

GÖKNAR KONUTLARI (51933/1)

SIRA NO

İLÇESİ

ADA/PARSEL

BLOK

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİĞİ

TİPİ

CEPHE

BAĞ.BÖLÜM TOP. BRÜT ALANI(M2)

TAKDİR EDİLEN BEDEL(TL)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL)

1

MAMAK

51933/1

A

ZEMİN KAT

6

MESKEN

2+1

GD

117,41

220.000,00

6.600,00

2

B

ZEMİN KAT

6

MESKEN

2+1

GD

117,41

220.000,00

6.600,00

3

C

ZEMİN KAT

6

MESKEN

2+1

GD

117,41

220.000,00

6.600,00

IHLAMUR KONUTLARI(51932/1)

SIRA NO

İLÇESİ

ADA/PARSEL

BLOK

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİĞİ

TİPİ

CEPHE

BAĞ.BÖLÜM TOP. BRÜT ALANI(M2)

TAKDİR EDİLEN BEDEL(TL)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL)

1

MAMAK

51932/1

B

ZEMİN KAT

6

MESKEN

2+1

GD

117,41

220.000,00

6.600,00

2

A

ZEMİN KAT

6

MESKEN

2+1

GD

117,41

220.000,00

6.600,00

YEŞİL VADİ KONUTLARI (HANIMELİ) (51175/1)

SIRA NO

İLÇESİ

ADA/PARSEL

BLOK

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİĞİ

TİPİ

CEPHE

BAĞ.BÖLÜM TOP. BRÜT ALANI(M2)

TAKDİR EDİLEN BEDEL(TL)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL)

1

MAMAK

51175/1

C

ZEMİN KAT

1

MESKEN

3+1

KB

127,58

275.000,00

8.250,00

ZİRVE KONUTLARI (52118/1)

SIRA NO

İLÇESİ

ADA/PARSEL

BLOK

BULUNDUĞU KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİĞİ

TİPİ

CEPHE

BAĞ.BÖLÜM TOP. BRÜT ALANI(M2)

TAKDİR EDİLEN BEDEL(TL)

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL)

1

MAMAK

52118/1

A

ZEMİN KAT

8

MESKEN

1+1

GB

71,67

175.000,00

5.250,00

2

MAMAK

52118/1

C

2.BODRUM

2

MESKEN

3+1

KD

123,49

220.000,00

6.600,00

3

MAMAK

52118/1

C

ZEMİN KAT

11

MESKEN

1+1

GB

71,67

175.000,00

5.250,00

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazlar; 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 69. maddesine istinaden ve29.09.2005 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe istinaden 14.02.2006 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisince çıkarılan; ‘‘Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliği’’  hükümlerince ihale edilerek ‘‘Taşınmaz Satışı İlan Listesinde’’ belirlenen (EK-1) bedeller üzerinden peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde;  Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 300,00.-TL. ( ÜçyüzTürkLirası ) (KDV Dahil) ücret karşılığında en geç 29.09.2021 Çarşamba günü,  saat 16.00’ ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr  adresinden ulaşılabilir.

2- İhale, 30.09.2021Perşembe günü, Saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Teklif mektupları, en geç 30.09.2021 Perşembe günü saat 12.00’yekadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi/artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgâh Belgesi, 

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5- İhalenin, İstekliye 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. maddesinde belirtilen ( tapu harçları ilgili tapu müdürlüğüne ayrıca ödenmek üzere) Damga Vergisi, Karar Pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın/taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin  ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI        

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                         

:

EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                       

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON                  

:

0 312 507 25 62

FAX                            

:

0 312 507 26 11