Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Güneypark Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı

10 Eylül 2021 Cuma 15:52

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Güneypark KDGPA Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

GÜNEYPARK TAŞINMAZ MAL SATIŞ LİSTESİ

İLÇESİ

MEVKİİ

ADA/  PARSEL

NİTELİĞİ

SIRA NO

BLOK

BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI

KATI

DAİRE
TİPİ

 NET
ALANI
(m²)

BRÜT ALANI
(m²)

TAKDİR EDİLEN BEDEL
( TL. )

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ          ( TL.)

PERAKENDE SATIŞ   İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ÇANKAYA

MÜHYE

29634/11

MESKEN

1

B

2

ZEMİN KAT

2+1

101,00

120,00

450.000,00

13.500,00

23.09.2021

14.00

2

B

4

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

470.000,00

14.100,00

23.09.2021

14.00

3

D

4

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

465.000,00

13.950,00

23.09.2021

14.00

4

K

2

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

465.000,00

13.950,00

23.09.2021

14.00

5

K

3

ZEMİN KAT

2+1

101,00

120,00

440.000,00

13.200,00

23.09.2021

14.00

6

L

2

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

465.000,00

13.950,00

23.09.2021

14.00

7

L

3

ZEMİN KAT

2+1

101,00

120,00

425.000,00

12.750,00

23.09.2021

14.00

8

M

42

10. KAT

4+1

210,00

250,00

1.000.000,00

30.000,00

23.09.2021

14.00

9

N

34

8. KAT

4+1

210,00

250,00

1.000.000,00

30.000,00

23.09.2021

14.00

10

N

79

20. KAT

4+1

210,00

250,00

1.100.000,00

33.000,00

23.09.2021

14.00

11

O

2

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

420.000,00

12.600,00

23.09.2021

14.00

12

P

1

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

465.000,00

13.950,00

23.09.2021

14.00

13

P

2

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

420.000,00

12.600,00

23.09.2021

14.00

14

P

4

ZEMİN KAT

2+1

101,00

120,00

450.000,00

13.500,00

23.09.2021

14.00

15

R

1

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

465.000,00

13.950,00

23.09.2021

14.00

16

R

2

ZEMİN KAT

2+1

101,00

120,00

415.000,00

12.450,00

23.09.2021

14.00

17

R

3

ZEMİN KAT

3+1

101,00

120,00

425.000,00

12.750,00

23.09.2021

14.00

 
   
Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazlar; 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 69. maddesine istinaden ve29.09.2005 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe istinaden 14.02.2006 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisince çıkarılan; ‘‘ Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliği ’’  hükümlerince ihale edilerek ‘‘ Taşınmaz Satışı İlan Listesinde ’’ belirlenen  bedeller üzerinden peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde;  Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘ Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini  ’’ 300,00.-TL. ( ÜçyüzTürklirası ) (KDV Dahil) ücret karşılığında en geç 22.09.2021 Çarşamba günü,  saat 16.00e kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

 2- 23.09.2021Perşembe günü, Saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Teklif mektupları, en geç 23.09.2021 Perşembe günü saat 12.00’yekadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi, 

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5- İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ nin  ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI        

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                         

:

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                       

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON                  

:

0 312 507 25 62

FAX                            

:

0 312 507 26 11