Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

Gelin Yapılandıralım

28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:21

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun, 14 Haziran 2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile mükelleflerin Belediyemize olan;

  1. 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları  (Eğlence Vergisi,  İlan ve Reklam Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, İşgal Harcı…),

  2. 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine göre tahsili gereken ve vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (Yol Keşif Ücreti, Stabilize Teknik Altyapı bedeli…),

  3.  Büyükşehir belediyelerinin, 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

  4.  30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

Bu çerçevede;

Yukarıda belirtilen borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 sinin silinmesi,

Yapılandırma başvurusu sonrasında peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

İdari para cezalarının peşin ödenmesi durumunda %25 indirim yapılması,

İdari para cezalarının iki taksit halinde ödenmesi durumunda %12,5 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6-9-12-18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

İlk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamen ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

Bu imkanlardan faydalanmak için 30/09/2021 tarihine kadar Belediyemize başvuru yapılması gerekmektedir.

*Ayrıca su ve atık su alacakları da yapılandırma kapsamında olup, su ve atık su borcu bulunan mükellefler 30/09/2021 tarihine kadar ASKİ Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ ...