Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
Lastik Çizme Ve Göğüs Çizmesi Alım İşi
İhale Birimi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Lastik Çizme Ve Göğüs Çizmesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
KİK Kayıt No
2023/703357
İdare'nin Adresi
Turgut Özal Bulvarı No: 9 İskitler ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (031) 250 74 80
İdare'nin Faks
+90 (312) 341 90 64
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
250 Çift Lastik Çizme ve 400 Çift Göğüs Çizmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Ambarı
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Turgut Özal Blv. No:9 İskitler - Altındağ / Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Tarihi/Saati
28.07.2023 11:30
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Teklifler

Firma
Mapersan İnşaat Malzemeleri Nakliye Yapı Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
458.965,83
Fiyat Teklifi
268.700,00
Sözleşme Bedeli
268.700,00
Sözleşme Tarihi
22.07.2023
Başlama Tarihi
22.07.2023
Bitiş Tarihi
21.09.2023
İşin Süresi
30 Takvim Günü
Sonuç
İhaleyi Kazandı
Firma
Metin Özgüven İş Güvenliği Malzemeleri Ayakkabı Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
458.965,83
Fiyat Teklifi
298.750,00
Başlama Tarihi
22.07.2023
Bitiş Tarihi
21.09.2023
İşin Süresi
30 Takvim Günü
Firma
Ddk İş Güvenlik Birimi Ekipmanları Tekstil Eğitim İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
458.965,83
Fiyat Teklifi
461.250,00
Başlama Tarihi
22.07.2023
Bitiş Tarihi
21.09.2023
İşin Süresi
30 Takvim Günü
Firma
Uğur Toprak
Yaklaşık Maliyet
458.965,83
Fiyat Teklifi
483.330,00
Başlama Tarihi
22.07.2023
Bitiş Tarihi
21.09.2023
İşin Süresi
30 Takvim Günü
Firma
Atlas Kişisel Koruyucu Donanımlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Yaklaşık Maliyet
458.965,83
Fiyat Teklifi
487.350,00
Başlama Tarihi
22.07.2023
Bitiş Tarihi
21.09.2023
İşin Süresi
30 Takvim Günü