Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi
İhale Konusu
ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ SİT ALANLARI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE ARAŞTIRMA RAPORU HİZMET ALIM İŞİ
İhale Birimi
Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Ulus Tarihi Kent Merkezi Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planları ve Araştırma Raporu Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
Kale Mahallesi Konya Sokak 46 06050 ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 40 01
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 49 54
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Yaklaşık 200 hektar alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Araştırma Raporu ile Stratejik Plan yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
ANKARA
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Hipodrom Caddesi No:5 7.KAT İhale Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA
İhale Tarihi/Saati
06.04.2023 10:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Teknik Şartnamenin 14. maddesinde belirtilen A sınıfı Karne Sahibi Olmak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının düzenlemiş olduğu belge geçerlilik tarihi ve seri nosu Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirtilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurumuna yapılmış olan; tek bir sözleşme kapsamında tamamlanan taşınmaz kültür varlıkları işine ilişkin sit bütününde yapılmış Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı;   benzer iş olarak kabul edilebilecek işlerdir. Bu işlere ilişkin; İlgili idarelerce onaylanmış standart formlara uygun İş Deneyim Belgeleri ile birlikte, tamamlanmış işlere ilişkin, plan onamaya yetkili idare(ler) kararların (Meclis kararı, Encümen kararı, İl İdare Kurulu Kararı, İl Genel Meclis kararı vb.) ve Koruma amaçlı imar planı işine ait Koruma Bölge Kurulunca planın uygun bulunduğunu bildiren kurul kararı ile birlikte sunulması zorunludur.
NOT: Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulacaktır.

 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

Teklifler

Firma
EGE PLANLAMA LTD.ŞTİ.
Fiyat Teklifi
0,00
Sözleşme Bedeli
3.235.000,00
Sözleşme Tarihi
04.05.2023
Sonuç
İhaleyi Kazandı