Metrica
İhale Konusu
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 51123 Ada 1 Parsel üzerine, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Bu işin Tahmini Bedeli; 22 Eylül 2022 tarih ve 31952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de yer alan yapı sınıflarından IV-C grubu yapıların birim maliyeti ile ihale konusu parselin toplam emsale esas inşaat alanının çarpımından oluşan 6.400 TL/m² X 21.932,86 m²= 140.370.304,00 TL inşaat keşif bedeli ile arsa bedeli 54.832.150,00 TL toplamı sonucu 195.202.454,00 TL (yüzdoksanbeşmilyonikiyüzikibindörtyüzellidört Türk Lirası) ‘dır.
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale 16.02.2023 Perşembe Günü, saat 14.00’da Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içersindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Tarihi/Saati
16.02.2023 14:00