Metrica
İhale Konusu
HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ VE SARF MALZEME ALIMI
İhale Birimi
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ VE SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2022/736685
İdare'nin Adresi
Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sokak No:16 Kat:8 Daire: 25 Hayat Plaza 06530 - ÇANKAYA/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 47 44
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 22 61
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
47 Kalem Tıbbi ve Sarf Malzeme alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Malzemeler İdarenin göstereceği yere teslim edilecektir. Yüklenici, teslim ettiği tüm malzemelerin İdarenin ambarına indirilmesi ve gösterilecek yere kadar taşınmasından sorumludur.
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No:16 Kat:8 Daire:25 Hayat Plaza Çankaya/ANKARA
İhale Tarihi/Saati
01.09.2022 11:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 
OKSİJENLİ SU, DERİ DEZENFEKTANI (BATİKON), KLORHEKSİDİN, İZOPRİL ALKOL, ETER, ANTİSEPTİK SOLÜSYON, PGA (POLYGLACTİN)/ PGLA CERRAHİ İPLİK (NO:0), PGA (POLYGLACTİN)/ PGLA CERRAHİ İPLİK (NO:2/0), PGA (POLYGLACTİN)/ PGLA CERRAHİ İPLİK (NO:4/0), SENTETİK MULTİFLAMENT EMİLEBİLEN POLYGLACTİN İĞNESİZ SERBEST VE ÇİLE SÜTUR No: 2/0 (iğnesiz) / No:0 (iğnesiz) , BİSTÜRİ UCU, İNTRAKET, PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ (NONSTERIL), STERİL ELDİVEN, STERİL TAMPON (SPANÇ), PAMUK HİDROFİL (1 KG), FLASTER, ANTİALLERJİK FLASTER, ELASTİK BANDAJ, SARGI BEZİ, GAZLI BEZ TOP, TEK KULLANIMLIK ENJEKTÖR, ENJEKTÖR UCU STERİL (SARI), ENJEKTÖR UCU STERİL (PEMBE), KEDİ SIKIŞTIRMA KAFESİ, HASTA ALTI BEZİ, NON-STERİL MUAYENE ÖNLÜĞÜ, BANDAJ KESME MAKASI, İDRAR SONDASI, TIRNAK MAKASI (KÖPEK İÇİN), TIRNAK MAKASI (KEDİ İÇİN), SERUM SETİ, TIRAŞ MAKİNESİ BIÇAĞI, TIRAŞ MAKİNESİ YAĞI, KEDİ TAŞIMA KUTUSU (KÜÇÜK), KEDİ TAŞIMA KUTUSU (BÜYÜK), KEDİ YOĞUN BAKIM ÇADIRI, KEDİ ENJEKSİYON ÇANTASI/TULUMU (ORTA BOY), KEDİ ENJEKSİYON ÇANTASI/TULUMU (BÜYÜK BOY), BALONLU (KAFLI) ENDOTRACHEAL TÜP (ENTÜBASYON TÜPÜ), ENDOTRACHEAL TÜP (ENTÜBASYON TÜPÜ), KÜPE PENSİ VE PENS YEDEK UCU, JİLET, ÇOK KULLANIMLIK SİLİKON RESUSİTATÖR (AMBU) SET , TOZ AKTİF KARBON, ÜÇ YOLLU SERUM MUSLUĞU, BENTONİT KEDİ KUMU kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı Kızılırmak Mah. 1450. Sok. No:16 Kat:8 Daire:25 Hayat Plaza Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.