Metrica

Mamak İlçesi Okyanus, Göknar, Ihlamur, Zirve ve Yaşil Vadi Sitesi 17 Adet Konut Satış İhale İlanı

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:04

T.C.
 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mamak İlçesi Okyanus, Göknar, Ihlamur, Zirve ve Yaşil Vadi Sitesi 17 Adet Konut Satış İhale İlanı

05.10.2022 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN

I. GRUP TAŞINMAZLAR

SIRA NO

İLÇESİ

ADA / PARSEL

BLOK

KATI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI

DAİRE TİPİ

NİTELİĞİ

BRÜT ALANI (M2)

TAKDİR EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3) BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE BAŞLAMA SAATİ

ŞARTNAME SATIŞ SON TARİH

1

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

C

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

750,000.00 ₺

22,500.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022

2

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

E

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

750,000.00 ₺

22,500.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022

3

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

F

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

750,000.00 ₺

22,500.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022

4

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

G

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

750,000.00 ₺

22,500.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022

5

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

H

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

800,000.00 ₺

24,000.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022

6

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

I

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

750,000.00 ₺

22,500.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022

7

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

J

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

750,000.00 ₺

22,500.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022

8

MAMAK(OKYANUS)

51954/1

K

ZEMİN

3

MESKEN

3+1

154.81

750,000.00 ₺

22,500.00 ₺

5.10.2022

14:00

4.10.2022


06.10.2022 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN

II. GRUP TAŞINMAZLAR

SIRA NO

İLÇESİ

ADA / PARSEL

BLOK

KATI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI

DAİRE TİPİ

NİTELİĞİ

BRÜT ALANI (M2)

TAKDİR EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3) BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE BAŞLAMA SAATİ

ŞARTNAME SATIŞ SON TARİH

9

MAMAK(GÖKNAR)

51933/1

B

ZEMİN

6

MESKEN

2+1

117.41

675,000.00 ₺

20,250.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

10

MAMAK(GÖKNAR)

51933/1

C

ZEMİN

6

MESKEN

2+1

117.41

675,000.00 ₺

20,250.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

11

MAMAK(IHLAMUR)

51932/1

A

ZEMİN

6

MESKEN

2+1

117.41

675,000.00 ₺

20,250.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

12

MAMAK(IHLAMUR)

51932/1

B

ZEMİN

6

MESKEN

2+1

117.41

675,000.00 ₺

20,250.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

13

MAMAK(ZİRVE)

52118/1

A

ZEMİN

8

MESKEN

1+1

71.67

400,000.00 ₺

12,000.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

14

MAMAK(ZİRVE)

52118/1

A

1.BODRUM

2

MESKEN

3+1

120

660,000.00 ₺

19,800.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

15

MAMAK(ZİRVE)

52118/1

C

2.BODRUM

2

MESKEN

3+1

120

660,000.00 ₺

19,800.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

16

MAMAK(ZİRVE)

52118/1

C

ZEMİN

11

MESKEN

1+1

71.67

400,000.00 ₺

12,000.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

17

MAMAK(YEŞİLVADİ)

51175/1

B

ZEMİN

2

MESKEN

3+1

127.58

950,000.00 ₺

28,500.00 ₺

6.10.2022

14:00

5.10.2022

 

 

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazların; 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 69. maddesine göre hazırlanan ve 29.09.2005 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘‘Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliği’’  hükümlerine göre peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1- İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde;  Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) (KDV Dahil) ücret karşılığında I. Grup Taşınmazlar için en geç 04/10/2022 Salı günü,  saat 16.00’ya kadar; II. Grup Taşınmazlar için en geç 05/10/2022 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr  adresinden ulaşılabilir.

 2- İhale; yukarıdaki tabloda, ilgili bağımsız bölümlere ait ihale günü olarak belirtilen tarih ve saatte I. Grup Taşınmazlar için 05/10/2022 Çarşamba günü,  saat 14.00’te; II. Grup Taşınmazlar için 06/10/2022 Perşembe günü saat 14.00’te; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Teklif mektupları, en geç yukarıdaki tabloda, ilgili bağımsız bölümlere ait ihale günü olarak belirtilen tarihte saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgâh Belgesi, 

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Beyan

5- İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içinde; ALICI satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç) damga vergisi, karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.  

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI        

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                         

:

EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                       

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON                  

:

0 312 507 25 62

FAX                            

:

0 312 507 26 11