Metrica

Çankaya İlçesi Güney Park Sitesi 9 Adet KonutSatış İhale İlanı

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:39

T.C.

 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Çankaya İlçesi Güney Park Sitesi 9 Adet KonutSatış İhale İlanı

 

 

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazların;2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun hükümlerine görepeşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır.

 

1-İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde;  Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’750,00TL (Yedi YüzElli TürkLirası)(KDV Dahil) ücret karşılığında için en geç 03/05/2023Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar satın alabilirler.Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr  adresinden ulaşılabilir.

2-İhale; 04/05/2023Perşembe günü saat 14.00’te;Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Teklif mektupları, en geç04/05/2023Perşembe günü saat12.00’yekadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4- İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgâh Belgesi, 

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Beyan

 5-İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç)damga vergisi, karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ninONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

 

İDARENİN ADI      

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                       

:

EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                     

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON                

:

0 312 507 25 62

FAX                          

:

0 312 507 26 11

 

 

 

İLAN OLUNUR