İhale Konusu
AKARYAKIT İSTASYONU MALZEMELERİ TEMİNİ VE MONTAJLI MAL ALIM İŞİ
İhale Birimi
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Akaryakıt İstasyonu Malzemeleri Temini ve Montajlı Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2022/576238
İdare'nin Adresi
ZÜBEYDE HANIM MAH. ETLİK CAD. NO:41 ALTINDAĞ 06300 1011 KAVŞAĞI ETLİK ALTINDAĞ/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 32 73
İdare'nin Faks
+90 (312) 341 41 67
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
7 Kısım Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Caddesi No:41 Altındağ/Ankara
İhale Tarihi/Saati
19.07.2022 14:30
İhale Metni

İlan Metni İçin Tıklayınız.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Teknik şartnamede belirtilen kısımlardan sadece Kısım-2, Kısım-4, Kısım-5 ve Kısım-7 için geçerli olmak üzere; Yüklenicinin, Ankara ili merkezde ürün ve sistemlerle ilgili olabilecek tüm arızalara müdahale becerisi ve yetkisi olan en az 1 (bir) noktada yetkili servisi olmalıdır. İstekli, servis ile ilgili iletişim bilgilerini ve yetkili servisi olduğuna dair belgeleri ihaleye başvuru aşamasında idareye teslim edecektir. Yüklenicinin ürünleri temin ettiği üretici firmaya ait yetkili servis bilgileri de bu kapsamda kabul edilecektir. Yüklenici firma, sistemi oluşturan donanım, her türlü parça, malzeme, cihaz vb. ürünlerin cinsini, markasını, modelini ve özelliklerini gösteren bir listeyi ürünleri imal veya temin etmeden önce idareye verecektir. KISIM-1 Akaryakıt tankı imalatı için istenilen TS EN 12285-2 standart belgesine ilişkin evrakları istekli ihaleye başvuru aşamasında idareye sunmak zorundadır. KISIM-2 İstekli, Teknik şartnamede belirtilen sistem sertifikalarına ve ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikasına sahip olacaktır ve bu sertifikalara ilişkin belgeleri ihaleye başvuru aşamasında idareye sunmak zorundadır. Motorin pompası ve pompayı oluşturan parçaları için istenilen ATEX, MID ve OIML sertifikalarına ilişkin evrakları istekli ihaleye başvuru aşamasında idareye sunmak zorundadır. KISIM-3 Polietilen tanklar için istenilen ISO 9001 ve CE sertifikalarına ilişkin evrakları istekli ihaleye başvuru aşamasında idareye sunmak zorundadır. KISIM-4 İstekli, Teknik şartnamede belirtilen sistem sertifikalarına ve ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikasına sahip olacaktır ve bu sertifikalara ilişkin belgeleri ihaleye başvuru aşamasında idareye sunmak zorundadır. Pompa ve pompayı oluşturan donanımlar için istenilen MID ve CE sertifikalarına ilişkin evrakları istekli ihaleye başvuru aşamasında idareye sunmak zorundadır. KISIM-6 İstekliler, montaj malzemelerinin imalatını kapsayan TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve TS 18001 sertifikasına sahip olacaktır. Sertifikalara ait dokümanlar ihaleye başvuru aşamasında idareye sunulmak zorundadır. KISIM-7 Voltaj Regülatörü veya regülatörde kullanılacak malzemeler Türk Standartları Enstitüsünce verilen TS EN-60335-1 veya TS NE IEC 60730-2-11 Kalite Standardından en az birine sahip olacaktır ve sertifikalara ait dokümanlar ihaleye başvuru aşamasında idareye sunulmak zorundadır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.