• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Ana SayfaMetruk Yapı İlanı

                                                                                      METRUK YAPI İLANI

İLAN ÇIKIŞ TARİHİ : 21.10.2019

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 20.11.2019


Ankara Belediye Encümenimiz 05.09.2019 tarih ve 1340/2993 – 1339/2991 – 1335/2988 – 1336/2989 sayılı kararları ile 4 (Dört) adet yapının 39.Maddeye göre yıkılarak alandan kaldırılması kararı ile aşağıda malik ve adres bilgileri belirtilen yapılara, İmar Kanunun 39.Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7.maddesinin (z) bendinin Belediyemize vermiş olduğu yetki çerçevesinde alandan kaldırılmasına karar verilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.
Bu sebeple yapı sahiplerine ait adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen yapılara ilişkin tebliğler mevzuat gereği web sayfamızda 30 gün süreyle ilana çıkmıştır. Konuya ilişkin ilgililerin gerek bilgi ve gerekse itiraz talepleri için “Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” na başvurabilecekleri İlanenDuyurulur.

 

METRUK YAPILAR

SIRA NO

ANALİZ NO

ADI SOYADI

MAHALLE

SEMT

SOKAK-CADDE

KAPI NO

ENCÜMENE KARARI

1

5275

ZAKİR GÖNEN

HAYRİ AKMANLAR

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

250

05.09.2019-1340/2993

2

5398

HAMDİ ACUN VE İŞT.

HAYRİ AKMANLAR

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

79 - 79/A - 79/B

05.09.2019-1339/2991

3

7077

METİN AŞCIOĞLU VE İŞT.

ENGÜRÜ

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

197

05.09.2019-1335/2988

4

7130

MEHMET KEMALETTİN ILIPINAR VRSLR.

ENGÜRÜ

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

208

05.09.2019-1336/2989