İhale Konusu
Hacizli Gayrimenkul Satış İlanı
İhale Birimi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
04.09.2013 14:00
İhale Metni

T.C.


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


(Hacizli Gayrimenkul Satış İlanı)Belediyemize, kamuya ait alanda bulunan çiftlik evi ve muhdesatlarından haksız, sebepsiz faydalanma ve zenginleşme nedeniyle borcu bulunan aşağıda ilçesi, Mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı  yazılı taşınmazlar 6183 sayılı kanunun 90. Maddesi gereğince,  açık artırma ile ayrı ayrı peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.1-Satış  04/09/2013 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak SATIŞ KOMİSYONU’nca   yapılacak olan satış listesindeki sıra takip edilecektir.


2-Açık artırma yolu ile satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 19. Katında bulunan MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Bütçe Strateji Geliştirme ve Araştırma Müdürlüğünden temin edilebilecektir.


3-Satışa iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.


4-Artırıma iştirak edeceklerden Gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin %7,5 nispetinde teminat alınır. 


5-Gayrimenkulün satışında  artırma sonunda, üç defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmak zorundadır. (6183 / 94)


6-Artırmada yukarıdaki maddede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün uzatılır. 7’nci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. 


7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri,  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı                   tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


8-SATIŞ KOMİSYONU gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. SATIŞ KOMİSYONU’nca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
SIRA NOİLÇESİMEVKİİADA


PARSEL KATIBAĞIMSIZ BÖLÜM NODAİRE              TİPİNİTELİKARSA              PAYINET ALAN (m2)                                HİSSELİ
(ALAN)m2MUHAMMEN BEDEL                           ( TL. )GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
(TL.)İHALE SAATİ1ÇANKAYAÖVEÇLER


MAH.7514  / 7ZEMİN13+1Mesken106/725120270,000.0020.250,0014:002ZEMİN23+1Mesken105/725120275,000.0020.625,0014:0031.KAT33+1Mesken138/725130285,000.0021.375,0014:0041.KAT43+1Mesken119/725130290,000.0021.750,0014:0052.KAT53+1Mesken138/725130300,000.0022.500,0014:0062.KAT63+1Mesken119/725130300,000.0022.500,0014:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara.bel.tr