İhale Konusu
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜZME HAVUZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KİMYASAL VE MUHTELİF MALZEME ALIM İŞİ
İhale Birimi
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yüzme Havuzlarında Kullanılmak Üzere Kimyasal ve Muhtelif Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2023/832362
İdare'nin Adresi
Emniyet Hipodrom 5 YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 24 23
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yüzme Havuzlarında Kullanılmak Üzere Kimyasal ve Muhtelif Malzeme Alım İşi 1.Kısım- 48 Kalem Yüzme Havuzları için kullanılacak malzeme (bakım onarım, temizliğinde kullanılacak malzeme) 2. Kısım-9 Kalem Havuzlarda kullanılacak kimyasal malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ -HANIMLAR LOKALİ KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ-HANIMLAR LOKALİ ÇANKAYA HANIMLAR LOKALİ ŞAFAKTEPE HANIMLAR LOKALİ SİNCAN HANIMLAR LOKALİ SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ -HANIMLAR LOKALİ MUTLU AİLE YAŞAM MERKEZİ -
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
11.09.2023 15:00
İhale Metni


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama ist