İhale Konusu
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
İhale Birimi
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
DEPREM GÜVENLİĞİ, AFET YÖNETİM SİSTEMİ VE DEPREME KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER ÇALIŞTAYI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
KİK Kayıt No
2021/118925
İdare'nin Adresi
Varlık Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 YENİMAHALLE/ANKARA
İdare'nin Telefonu
+90 (312) 507 17 04
İdare'nin Faks
+90 (312) 507 17 04
İdare'nin E-Postası
erolarik@gmail.com
Doküman URL
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
1 Adet Deprem Güvenliği, Afet Yönetim Sistemi ve Depreme Karşı Alınacak Önlemler Çalıştayı Hizmet Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu
İhale Tarihi/Saati
16.08.2021 12:00
İhale Metni

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak


kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve


Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza


sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak


tekliflerine dahil edeceklerdir.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı


uygulanacaktır. 


7. İhale dokümanının görülmesi:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri


zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Ankara


Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı adresine


elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan


istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu


bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici


teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı


teklif üzerinde bırakılacaktır.