İhale Konusu
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Mithatpaşa Caddesi ve Necatibey Caddesi Girişlerinde Bulunan 2 Adet Yaya Üst Geçidinin Geri Dönüşüm Malzemesi Karşılığı Kaldırılması İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA  
İhale Tarihi/Saati
23.05.2019 14:00
İhale Metni


SNTanımıİmalat cinsiBirimiMiktarı1YFA.011 ton demirin kesilerek sökümünün yapılması ve nakledilecek büyüklüğe getirilmesiton65,4311-İşin tahmini muhammen bedeli 72.715,08-TL. (YetmişİkiBinYediYüzOnBeş TürkLirası Sekiz Kuruş)’dur.


2-İhale 23.05.2019 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


3-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında görülebilir.


4-İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;


a)Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.


b)Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (İhale yılına ait), ticari sicil gazetesi.


c)Noter tasdikli İmza sirküleri.


d)Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri


e)2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Belgesi)


f)Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) tutarında 2.181,45 TL. (İkiBinYüzSeksenBir TürkLirası KırkBeş Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir,


g)Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 


-İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı tahmini bedel tutarının %50 oranında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi.


Benzer iş olarak yıkım işleri veya çelik konstrüksiyon veya her türlü metal sökümü işleri kabul edilecektir.


-Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi Diploması İhale Konusu benzer işlere denk sayılacaktır


h)Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.


i)İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,


j)Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,


5-İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.


6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


7-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


8-İhale Şartnamesi 50,00 TL (Elli Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.