İhale Konusu
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
Yenimahalle İlçesi Çerçideresi Mahallesi 64785/1 ve 64784/2 Parselinde Yer Alan Belediyemize Ait Yapıların Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA 
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA 
İhale Tarihi/Saati
21.03.2019 14:00
İhale Metni

Sıra NoTanımıİmalat cinsiBirimiMiktarı1YFA.01Makine İle Yapılan Demirli Demirsiz Beton İnşaat Yıkımı

7.177,636

YFA.02Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir Ve Horasan İnşaatın Yıkılması

2.100,9303YFA.03 Her Türlü Demir (Kapı, Pencere, Camekan, Korkuluk,Parmaklık, Sac Kapı Kasası Vb.) İmalatın Sökülmesikg726.2674KGM.03.587/3Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 Hp Gücünde, 42-55 M Bom Uzunluğunda, Ortalama 80 Ton Kaldırma Kapasiteli Lastik Tekerlekli Mobil Vinç)sa3201-İşin tahmini muhammen bedeli 1.826.595,66- TL. (BirMilyon SekizYüzYirmi AltıBin BeşYüzDoksanBeş TürkLirası AltmışAltı Kuruş)’dur.


2-İhale 21.03.2019 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


3-İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında görülebilir.


4-İhaleye katılmak için istenilen belgeler Noter tasdikli olacak ve bu belgelere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.


5-İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;


a- Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.


b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2019 yılı vizeli), ticari sicil gazetesi.


c- Noter tasdikli İmza sirküleri.


d- Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa).


e-  İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı tahmini bedel tutarının %50 oranında yıkım işi Yaptığına dair iş bitirme belgesi.


- Benzer iş olarak yıkım işleri veya çelik konstrüksiyon ve her türlü metal sökümü işleri kabul edilecektir.


f- 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Belgesi)


g- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) tutarında 54.797,87 TL. (ElliDörtBinYediYüzDoksanYedi Türk Lirası SeksenYedi Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir,


h- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.


6-İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.


7-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.


8-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


9-İhale Şartnamesi 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.