İhale Konusu
Ankapark’ın İşletmeye Verilmesi ve Ankara Hayvanat Bahçesi Projesinin Tamamlanarak İşletilmesi İşi İhale İlanı
İhale Birimi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İhale Kısa Özeti
5659 sayılı kanunun Ek:1 maddesindeki 1605/2018 tarihli değişiklikle 7144 sayılı kanunun 3. Maddesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıl süreyle tahsis edilen; AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenmiş  5659 sayılı kanunun EK-2 sınır krokisinde gösterilen alanın 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununun 36.Maddesi gereğince  kapalı zarf usulü ile 06.09.2018 tarihi saat 14:00’da tamamlanması ve  işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.
KİK Kayıt No
İdare'nin Adresi
EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 YENİMAHALLE / ANKARA
İdare'nin Telefonu
İdare'nin Faks
İdare'nin E-Postası
Doküman URL
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı
Teslim Yeri
Teslim Tarihi
İhale'nin Yapılacağı Adres
İhale Tarihi/Saati
06.09.2018 14:00
İhale Metni

Liste İçin Tıklayınız...


1-İhale 06.09.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle işletmeye verilecek Ankapark'ın ihale şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 3.katında bulunan FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-İstekliler, Şartnamenin K.bölümünde yazılı şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-Kimlik ve Yetki Belgeleri.    
b-İkametgâh Belgesi.     
c-Teklif Mektubu,   
d-Yer Görme Belgesi.
e-Şartname Alındı Makbuzu.   
f-Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 5000 TL (BeşbinTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla işletmeye ait dosyasındaki bilgileri alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, işletme şartnamesi ve eklerine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-İşletmeden mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri; ödenmesi gereken her türlü giderler işletmeciye ait olup, işletmeci tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, tamamlama ve işletme işinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Alttaki çizelgede detayları verilen ada parseller üzerinde Ankapark ve Ankara Hayvanat Bahçesi yatırımlarının tamamlanması ve işletmeye verilmesi esas olup; öncelikli olarak çizelgenin 1. sırasında belirtilen Ankapark ve Ankara Hayvanat Bahçesi yatırımlarını kapsayan teklifler değerlendirmeye alınacaktır.İstekliler arasında 1. sıradaki taşınmazlar için  geçerli teklif olması durumunda çizelgenin 2. sırasında belirtilen taşınmazlar için verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır ancak böyle bir durum olmaması durumunda doğrudan çizelgenin 2. Sırasındaki taşınmazları kapsayan geçerli teklifler değerlendirmeye alınarak karara bağlanacaktır.