• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıMeslek Edindirme Şube Müdürlüğü

Haluk ERDEMİR

Meslek Edindirme Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad.No:5 Kat:11 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 507 24 05
Faks: (0312) 507 24 40
E-posta: [javascript protected email address]

Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü

MADDE 30 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü; bir adet şube müdürü, Meslek Edindirme Şefliği ve Teknik Eğitim Şefliği olmak üzere iki adet şeflik ile birlikte yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Meslek edindirme şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Millî bütünleşmeyi ve demokrasiyi güçlendirici, kişilerin düşüncelerini, kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak.

b)   Ankara’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik sürekli eğitim imkânları hazırlamak.

c)   Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak.

ç) Vatandaşlarımıza toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak.

d)   Tarım, endüstri ve hizmet sektöründeki yeni teknolojilerin tanıtılmasına, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine, işsiz ya da farklı bir iş kolunda çalışmak isteyenlerin istihdamını sağlayıcı ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltici beceriler kazanmalarına yardımcı olmak.

e)   Kırsal kesimden göç edenlerin kent kültürüne uyum sağlamalarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

f)    Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak.

g)   Sağlık kuruluşları ve alan uzmanlarının iş birliğinde halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı beslenme ve barınma, iyi bir üretici ve bilinçli bir tüketici olma niteliğini kazandırıcı çalışmalar yapmak.

ğ) Kentlilere serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlamak,

h)   Alan araştırmaları ile vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek.

ı) Kurs açılması için ilgili kuruluşlardan ve belediye yönetiminden gerekli onayları almak, kursları planlamak ve program içeriklerini belirlemek.

i)    Programa uygun öğretici niteliklerini tanımlamak, uygun öğreticiyi seçmek, gerekli onayları almak, sigorta işlemlerini süresi geçmeden yapmak, puantaj ve ücret belgelerini düzenlemek.

j)    Öğreticilerin çalışma, ilke ve yöntemleri hakkında gerekli bilgileri vermek ve eksiklerini tamamlamak, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak.

k)   Kursiyer kayıt duyurularını yapmak, kayıtları almak, eğitim uygulamalarını ve öğreticileri denetlemek, başarısız öğreticileri daire başkanlığına bildirmek, daire başkanının direktifleri doğrultusunda gereken işlemleri yapmak.

l)    Öğreticilere çalışma ilke ve yöntemleri hakkında gerekli bilgileri vermek ve eksiklerini tamamlamak.

m) Öğrenme sürecini amaç, hedef, içerik, yöntem, verimlilik, ortam, araç-gereç vb. bakımlardan değerlendirmek ve rapor etmek.

n)   Kurslarla ilgili olarak protokol, sözleşme, rapor, proje, yönetmelik, yönerge genelge vb. belgeleri hazırlamak.

  • o)   Yazılı belgelerde belirlenen hak ve mükellefiyetleri titizlikle takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

ö) Kurs yerlerinin elektrik, su, gaz, telefon, internet, aidat vb. abone işlemlerini yaptırmak,  kira ve periyodik giderleri zamanında ve doğru bir şekilde ödeme evraklarını hazırlayarak, tahakkuka bağlamak.

p)   Kurs yerlerinin bakım onarım, tamirat ve boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak.

r) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak.

s)  Daire Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmaktır. 

Meslek Edindirme Şefliği

MADDE 31 – ( 1 ) Meslek edindirme şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan meslek edindirme şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Meslek edindirme şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek.

b)   Şube Müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek.

c)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

ç) Şube müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.

d)   Belediye Meslek Edindirme Kursları’nın her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

e)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.

f)    Şube Müdürlüğünün bütçesini diğer şeflikler ile koordineli çalışarak oluşturmak.

g)   Şube Müdürlüğünün sekretarya görevi yapmak.

ğ)  Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmaktır. 

Teknik Eğitim Şefliği

MADDE 32 – ( 1 ) Meslek edindirme şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan teknik eğitim şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

( 2 ) Teknik eğitim şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)   Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek.

b)   Belediye Teknik Eğitim Kursları’nın her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

c)   Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.

ç)  Ambar ve demirbaş işlerini yapmak.

d)   Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

e)   Şube Müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

f)    Şube Müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmaktır.

 

İlgili Linkler
İlgili Sayfalar