• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıDestek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü

Ömer ŞİŞMAN

Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 25 59

Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü
MADDE 16- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü; bir şube müdürü ve bağlı üç şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır;
a) Daire Başkanlığımıza bağlı merkez ambarlarda bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi, melbusat, odun, kömür, hırdavat, büro, bilişim vb. malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıt işlemlerini yürütmek ve Belediye' ye bağlı diğer birimlerin talepleri değerlendirilerek, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda temin ve teslim işlemlerini yürütmek
b) Daire Başkanlığımız ambarına gelen malzemelerin mevzuata uygun olarak girişlerini yaptırarak en uygun koşullarda depolanmasını sağlamak.
c) İşçi ve memur personellerin melbusatlarının diğer birimlerle koordineli bir şekilde tedarik edilerek zamanında dağıtılması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
ç) 27/07/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, ilgili makamlarca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıflara, derneklere /bedelsiz veya süreli protokol yapılarak/ Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda temin işlemlerini yürütmek.
d) Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerde ve Belediyemiz merkez hizmet binasında kullanılmak üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda; demirbaş,büro,kırtasiye,temizlik ve ekipman gibi malzemelerin merkez ambarlar vasıtasıyla teminini sağlamak ve acil durumlarla (avans ve kredi) temin edilecek malzemelerin giriş, depolama ve çıkış işlemlerini tamamlamak.
e) Malzemelerin stok durumlarını izleyerek, birimlerin talep ve tüketimlerini koordine ederek gerekli işlemleri yapmak.
f) Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerince; Belediyemiz birimlerince kullanılarak ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya ayrıldıktan sonra müdürlüğümüze tasnif edilerek teslimi yapılan /ömrünü tamamlamış lastik, akü, bayrak vb. gibi ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerle ayrıca geri dönüşüm değerlendirilme hususları belirlenen malzemeler hariç/ depolamak, depolanan bu hurdaları en uygun şekilde değerlendirmek, Makine Kimya Endüstrisi’ne satış iş ve işlemlerini yürütmek.
g) Gerekli hallerde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden temin edilecek demirbaş ve tüketim malzemelerinin alımını yapmak.
ğ) Teslim alınan malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yaptırmak.
h) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü üzerinden; ihtiyaç duyulan binek, hizmet aracı, ambulans, cenaze aracı, üstyapılı araçlar, iş makinaları v.b. gibi taşıtların ilgili daire başkanlıklarının bütçe ve "T" cetvelleri doğrultusunda satın alınması iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.
ı) Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
Ambarlar Şefliği
MADDE 17- (1) Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Ambarlar Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır;
a) Daire Başkanlığımıza bağlı merkez ambarlarda bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi, melbusat,odun, kömür, hırdavat, büro, bilişim vb. malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıt işlemlerini yürütmek.
b) Belediye' ye bağlı diğer birimlerin talepleri değerlendirilerek, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda temin ve teslim işlemlerini yürütmek.
c) 23/07/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, ilgili makamlarca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına, vakıflara, derneklere /bedelsiz veya süreli protokol yapılarak/ Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda temin işlemlerini yürütmek.
ç) Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerde ve Belediyemiz merkez hizmet binasında kullanılmak üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda; demirbaş,büro,kırtasiye,temizlik ve ekipman gibi malzemelerin merkez ambarlar vasıtasıyla teminini sağlamak ve acil durumlarla (avans ve kredi) temin edilecek malzemelerin giriş, depolama ve çıkış işlemlerini tamamlamak.
d) Malzemelerin stok durumlarını izleyerek, birimlerin talep ve tüketimlerini koordine ederek gerekli işlemleri yapmak.
e) Daire Başkanlığımız ambarlarına gelen malzemelerin mevzuata uygun olarak girişlerini yaptırarak en uygun koşullarda depolanmasını sağlamak.
f) İşçi ve memur personellerin melbusatlarının, diğer birimlerle koordineli bir şekilde tedarik edilerek zamanında dağıtılması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
g) Temin edilen malzemelerin kabul işlemleri öncesi geçici teslimini almak.
ğ) Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
Geri Dönüşüm, Değerlendirme ve Satış Şefliği
MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Geri Dönüşüm, Değerlendirme ve Satış Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır;
a) Belediyemiz birimlerince kullanılarak ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya ayrıldıktan sonra müdürlüğümüze tasnif edilerek teslimi yapılan /ömrünü tamamlamış lastik, bayrak vb. gibi ilgili yönetmelik ve tasarrufu kanunlarca belirlenen malzemeler hariç/ hurdaları depolamak
b) Hurdaya ayrılan hurda malzemeleri Makine Kimya Endüstrisi’ne satış iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğler doğrultusunda büyükşehir belediyeleri sorumluluğuna verilen motorlu taşıt hurdası vb. hurdaların işlemlerini yürütmek.
ç) Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

DMO Alımları Şefliği
MADDE 19- (1) Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Devlet Malzeme Ofisi Alımları Şefliği'nin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) Gerekli hallerde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden temin edilecek demirbaş ve tüketim malzemelerinin alımını sağlamak.
b) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü üzerinden; ihtiyaç duyulan binek, hizmet aracı, ambulans, cenaze aracı, üstyapılı araçlar, iş makinaları v.b. gibi taşıtların ilgili daire başkanlıklarının bütçe ve "T" cetvelleri doğrultusunda satın alınması iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
c) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile satın alınan, imalatı yapılan üst yapı araçlarının gerektiğinde yerinde kontrol, muayene işlemlerini ve takibini yapmak.
ç) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü' ne sipariş edilen araç ve iş makinalarını şartnameye uygun teslim almak ve ilgili birime teslim etmek.
d) Daire Başkanlığının satın alma, satış ve muayene kabul ile ilgili komisyon dosyalarını hazırlamak.
e) Daire Başkanlığımızın demirbaşında kayıtlı resmi araçların /devir, hibe, satış, protokol v.b./ iş ve işlemlerinin takibini yapmak.
f) Amirleri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.