• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıYol ve Asfalt Katılım Bedelleri

İletişim Bilgileri
Adres Yol ve Asfalt Şb. Md. Hipodrom cd.
No.5 Kat.5  Yenimahalle / ANKARA
Asfalt Katılım Telefon

(0312) 507 21 13
(0312) 507 21 14
(0312) 507 21 18
(0312) 507 21 45 
(0312) 507 21 17 

Yol Katılım Telefon  :

(0312) 507 21 46
(0312) 507 21 43

Stabilize Teknik Altyapı Bedeli (Yol Katılım Bedeli)

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi doğrultusunda, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan imar yollarına cephesi bulunan ada/parseller üzerine yapılacak inşaatların ruhsat işlemleri sırasında, 3194 sayılı İmar Kanununun 23. Maddesine uygun olarak stabilize teknik altyapı bedeli alınmaktadır.
Yol katılım bedeli hesaplamaları; Belediye Meclisi’nin 14.07.2015 tarih ve 1498 sayılı kararındaki maddelere uygun olarak yapılmaktadır. Yol teknik altyapı bedeli, parselin cephesine isabet eden yolların alanları(m²), Belediye Meclisinin her yıl belirlediği stabilize yol birim fiyatı(m²/TL) bedeli ile çarpılarak tahakkuk edilmektedir. Yol katılım bedellerinin tahsilâtı tamamlandıktan sonra ilgili kurumlara “yol katılım ilişiksizdir” yazısı gönderilmektedir.
Yol katılım bedeli başvurusu sırasında istenilen evraklar;

  • İmar Çapı aslı ve fotokopisi
  • Numarataj fotokopisi
  • Tapu fotokopisi
  • Vekâletname fotokopisi
  • Dilekçe(İdareden alınacak)
  • Yarım kapak dosya

Yol Harcamalarına Katılma Payı Bedeli (Asfalt Katılım Bedeli)

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi doğrultusunda, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan imar yollarına yapılan Asfalt kaplama çalışmalarından sonra 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddelerine uygun olarak, çalışma yapılan yola cephesi bulunan taşınmaz malikleri adına Tapu idarelerinden alınan ada/parsel ve mükellef hisse bilgileri doğrultusunda Gayrimenkul sahipleri adına Yol Harcamalarına Katılma Payı bedeli tahakkuku yapılmaktadır.

Yol Harcamalarına katılım bedeli hesabı, çalışma yapılan yola cephesi bulunan taşınmazların vergi değerlerine oranlanarak bulunmaktadır. Cadde, bulvar ve sokaklara ait vergi değerleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı kıymet takdir komisyonlarınca hazırlanan ve yayınlanan rayiç birim fiyatlardan hesaplanmaktadır. Katılım bedelini etkileyen faktörler, parsel alanı genişliği, bina alanı genişliği, kat adedi bilgileri yol harcamalarına katılma payının tahakkukunu belirleyen ana faktörlerdir. Asfalt katılım bedeli taşınmazların emlak vergi değerinin %2’ sini geçmeyecek şekilde tarh ve tahakkuk edilip, mükelleflere tebliğ edilmektedir. Tebligatı almak istemeyen mükellef bilgileri ise, ilgili Muhtarlığa veya Gazete yolu ile ilanen tebliğ olmaktadır.

Köşe başında bulunan binaların cephelerine isabet eden yollara, Belediyemizce aynı yılda çalışma yapılmış ise taşınmazın asıl cephesine tam, diğer cephelerine yarım olarak katılım bedeli hesaplanmaktadır.

Yol Harcamalarına Katılma Payının tahakkuku, iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından ve geçici kabul yapıldıktan sonra hizmetin yapıldığı yıla ait maliyet bedelleri esas alınarak yapılmaktadır. İşin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulünün yapılması ile belirlendiğinden dolayı asfalt çalışması yapıldıktan hemen sonra katılım bedeli tahakkukları yapmak mümkün olmayıp, geçici kabullerin yapılmasını beklemek gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usül Kanununun 114. maddesindeki zaman aşımı hükümlerine göre, asfalt yapım işi tamamlandıktan sonra 5 (beş) yıl içerisinde katılım bedeli tarh ve ilgililerine tebligat yapılabilir. Mükelleflere tebliğ edilen ihbarnameler tebliğ tarihi itibarıyla 2 yılda 4 eşit taksitte Mart ve Ekim ayları içerisinde tahsilâtı yapılmaktadır; mükelleflerin ihbarnamelerin tebliğ tarihi itibarıyla 30 gün içerisinde peşin olarak ödemeleri halinde % 25 indirimli ödeme imkânı bulunmaktadır.

Asfalt katılım bedeli borcunu ödemeyen mükellefler hakkında 2464 sayılı yasanın 93. maddesine uygun olarak gayrimenkulün bağlı olduğu Tapu Sicil Müdürlüklerine bilgi verilerek, taşınmaz üzerine şerh konulmaktadır. Belediyemizden “ilişiksizlik yazısı” almadan Tapu idareleri herhangi bir işlem yapmamaktadırlar.