Metrica
T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

31 Ekim 2023 Salı 13:45

 

METROPOL İMAR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

1-      Mülkiyeti Şirketimize ait olan Ankara İli, sınırları içerisinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri ve muhammen bedeli belirtilen dairelerin satışı kapalı teklif (artırma) usülü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

Açıklama

Ada

Parsel

Muhammen Bedeli(TL)

Teminat Miktarı

1

İncek Prestij B2 Blok 2. kat 3 Nolu Daire

63951

1

5.795.000,00

₺173.850,00

2

İncek Prestij B2 Blok 2. kat 4 Nolu Daire

63951

1

5.795.000,00

₺173.850,00

3

İncek Prestij B4 Blok 3. kat 5 Nolu Daire

63951

1

5.795.000,00

₺173.850,00

4

İncek Prestij B4 Blok 3. kat 6 Nolu Daire

63951

1

5.795.000,00

₺173.850,00

5

Tuluntaş-İmar Mahallesi

Villa

26

6

13.075.000,00

₺392.250,00

 

2-      Bu satış işlemi 2886 sayılı kanuna tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3-      Teklifler07.11.2023 Salı günü saat 10.00’da Metropol İmar A.Ş. Genel Müdürlüğünde (Ayrancı Mah. Şair Baki Sk. No: 17 Çankaya Ankara) açılacaktır.

4-      Satış şartnamesi;06.11.2023 tarihi saat 17.00’ye kadar,iş günlerinde ve 09.00-17.00 saatleri arasındaTeknik İşlerMüdürlüğünde görülebilir.

5-      Teklif verecek olanlar 750 TL bedel karşılığında, en geç tekliflerin açılacağı günden 1 gün önceVakıfbank Tunalı Hilmi Ankara Şubesi IBAN: TR22 0001 5001 5800 7292 5696 41 nolu hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ibraz ederek Teknik İşler Müdürlüğü’nden satış şartnamesi almak zorundadırlar.

6-      Bu işe verilecek teklifler ile birlikte sunulması gereken belgeler;

a)      Gerçek kişiler için ikametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye'de bir adres gösterir beyanname; Tüzel kişi olmasın halinde adres gösterir ticaret sicil gazetesi.

b)      Gerçek kişi olması halinde T.C.Nüfus Cüzdanı, Nüfus Kayıt Örneği veya T.C. Pasaportu;

c)      Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği bağlı bulundukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler

d)     İmza Sirkülerinin verilmesi;

I.       Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza beyannamesi;

II.    Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

e)      Şartname alındı makbuzu

f)       Teminat Alındı Makbuzu veya Şartnamede belirtilen teminatlardan biri;

g)      Yer görme belgesi

h)      Şartname ekinde bulunan örneğe uygun Teklif mektubu

i)        Her sayfası imzalanmış, tüzel kişilik ise kaşelenmiş ve imzalanmış şartname.

7-      Teklifler en geç 07.11.2023Salı günü saat 10.00’da Metropol İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü'ndekievrak servisine teslim edilecektir.Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi birnedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-      Şartnameye uygun olmayan veya içerisinde şartname hükümlerinindışına şartlar ihtiva edenteklifler geçersiz sayılacaktır.

 

İLAN OLUNUR