• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

DuyurularMADENİ YAĞ ALIM İŞİ İHALESİ

DOSYALARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ...

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

STANDART FORMLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ

ORTAKLIK DURUM BELGESİ

08/08/2019 Tarihinde Saat 14:30’da Belka Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılacak olan “Şirketimizin Araç ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere Madeni Yağ Alım İşi” ihalesi için Türkiye’de bu işle iştigal eden bilinen firmalar davet edilmiş olup, davet edilmeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak maksadıyla şartname ve ilgili dokümanların web sayfamızda yayınlanarak rekabeti artırmak amacıyla açık davet yapılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adı : BELKA ANK. KA. AT. AYK. EN. DE. Bİ. İN. NAK. VE TAH. YEM SAN VE TİC. A.Ş
b) Adresi : Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
c)Telefon ve faks numarası : (0312.278.50.65) – (0312.299.40.60)
d) İnternet Adresi : http://www.belkaas.com.tr

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Madeni Yağ Alımı Mal Alım İşi
S.No Miktar Satın alınacak malzemenin Adı/Cinsi/Niteliği
1) 2700 KG 15W40 Motor Yağ
2) 5400 KG 10 Numara Hidrolik Sistem Yağ
3) 6300 KG 46 Numara Hidrolik Sistem Yağ
4) 1800 KG EP2 Gres Yağ
5) 1800 KG EP3 Gres Yağ
6) 900 KG 68 Numara Hidrolik Sistem Yağ
7) 900 KG 30 Numara Transmisyon Yağı
8) 900 KG 50 Numara Transmisyon Yağı

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ürünlerin tamamı idarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzemeler en geç 15 (Onbeşgün) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08/08/2019 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İstekli firmalar teklif edeceği her ürün için marka (tek marka olacak) ve ürün adlarını ve markalarını teklif dosyalarında ayriyeten liste halinde açıkça belirtecektir.
-İhaleye katılacak firmalar ISO Kalite Sistem Belgesi (Üretimi de kapsayan) ve Petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi bir laboratuardan alınmış belgenin suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.

– İsteklilerin teklif ettiği yağların Türkçe katalogları veya her bir kalem için ayrı ayrı verecekleri yağın ilgili sayfalarını onaylı olarak vereceklerdir. Katalogda olmayan yağ teklifleri geçersizdir.
– Madeni yağlar, evsafa uygun olacak ve teknik şartnamede belirtilen performans değerlerini sağlayacaktır.
– İsteklilerin teklif edeceği ürünler üretici firmaların son 6 ay içerisinde ürettiği ürünler olacaktır. Teslim tarihi ile üretim tarihi arasında ki fark 180 günden fazla olan ürünler kabul edilmeyecektir.
– İsteklilerin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş./ Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.Ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş / Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8.Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde açık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.
İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12.Diğer hususlar:
İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede idare uygun gördüğü takdirde açık eksiltme yapacaktır. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

*İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden satın almaları zorunludur.*