• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

DuyurularKamyon ve İş Makinesi Lastik Alımı İşi

DOSYALARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ...

İDARİ ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

SÖZLEŞME TASARISI

STANDART FORMLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ

ORTAKLIK DURUM BELGESİ

06/09/2019 Tarihinde Saat 15:00'da Belka Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılacak olan "Şirketimizin Kamyon ve İş Makinelerinde Kullanılmak üzere Lastik Alım İşi" ihalesi için Türkiye'de bu işle iştigal eden firmalar davet edilmiş olup, davet edilmeyen firma ve isteklilerin katılımlarını sağlamak maksadıyla şartname ve ilgili dokümanların web sayfamızda yayınlanarak rekabeti artırmak amacıyla açık davet yapılmıştır.

Kamu İhale Kanununun 3/g maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adı

:

BELKA ANK.KA.AT.AYK.EN.DE.Bİ.İN.NAK.VETAH.YEM SAN VE TİC.A.Ş

b) Adresi

:

Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA

c)Telefon ve faks numarası

:

(0312.278.50.65) – (0312.299.40.60)

d) İnternet Adresi

:

http://www.belkaas.com.tr


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1026 Adet LastikAlımı MalAlım İşi

S.No

Miktar

Satın alınacak malzemenin Adı/Cinsi/Niteliği

1

200 Adet

315/80R-22.5 Ebadında Kamyon arka lastik (Ford marka araçlar için şantiye tipi)

2

100 Adet

315/80R-22.5 Ebadında Kamyon ön lastik (Ford marka araçlar için şantiye tipi)

3

10 Adet

400-70-20 Ebadında ön lastik (Jcb 3cx İçin)

4

10 Adet

18.4-26 Ebadında arka lastik ( Jcb 3cx İçin)

5

6 Adet

1400Rx24 ebadında lastik (Volvo G930-G940 Greyder için)

6

500 Adet

13.R-22.5 Ebadında kamyon arka lastik (Man marka araçlar için şantiye tipi)

7

200 Adet

13.R-22.5 Ebadında kamyon ön lastik (Man marka araçlar için şantiye tipi)


Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ürünlerin tamamı idarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ürünler en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

06/09/2019 - 15:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-Lastiklerin TSE Uygunluk belgesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşeli suretini ihale kapsamında sunacaktır.
-Lastiklerin TSE Uygunluk belgesinde sunmuş olduğu marka ve modele ait lastikleri idareye teslim edecektir. İstekliler ihale dosyasına verecekleri lastiklerin marka ve modellerini ihale kapsamında sunacaklar.
-Teklif edilecek olan lastiğe ait teknik bilgileri içeren katalog teklif dosyasında bulunacaktır.         Katalog dokumanı bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Lastiklere ait TS11375 veya eşdeğer uluslararası standartlara (ECE, EEC, TRA veya ETRTO) ait uygunluk belgesi teklif dosyasında sunulacaktır. Standard uygunluk belgesi bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-İsteklilerin teklif edeceği lastikler üretici firmaların son 9 ay içerisinde ürettiği ürünler olacaktır. Teslim tarihi ile üretim tarihi arasında ki fark 270 günden fazla olan ürünler kabul edilmeyecektir.
-İsteklilerin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
-İhaleye Sadece ANA ÜRÜNLERDEN teklif verilecektir. Lastik üreticilerinin yan ürünlerinden teklif sunulmayacaktır.(Ana ürün :Yetkili satıcı belgesinde yazılan ürün satış noktalarında adı geçen, yaygın satış noktalarında tabelada yazan asıl markadır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı Belka Ank. Ka. At. Ayk. En.De.Bi. İn. Nak. ve Tah.Yem San.ve Tic.A.Ş./ Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARAadresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.De.Bi.İn.Nak.VeTah.Yem San.ve Tic.A.Ş / Esertepe Mah.Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebilir.

7. İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8.Teklif kapalı zarf teklif usulüne göre verilecektir. İdare uygun gördüğü takdirdeaçık eksiltmeye göre teklif istemeye yetkilidir.
İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son fiyat teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12.Diğer hususlar:
İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede idare uygun gördüğü takdirde açık eksiltme yapacaktır. İhaleye katılımda yetkili temsilcisi olmayanın verdiği teklif son teklifi kabul edileceğinden açık eksiltmedeki fiyata itiraz edemeyecektir.
*İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdare adresinden satın almaları zorunludur.*