• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıHayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü

Mustafa ŞENER

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No:5 Kat:8 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 22 68
Faks: (0312) 507 22 61

 Görev ve Sorumlulukları
MADDE 11-(1) Hayvanat Bahçesi Şube Müdürünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

21.06.2006 tarih ve 5524 Sayılı Kanun,24.03.1950 tarih ve 5659 Sayılı Kanuna eklenen Ek: 1 inci Maddenin 3 üncü Fırkası ve yine 21.06.2006 tarih ve 5524 Sayılı Kanuna istinaden hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2010 tarih ve 2175 sayılı kararı ile 25.05.2011 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince 19.10.2011 tarihinde devir alınan Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü adı altında yönetiminden sorumludur.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
1)Daire Başkanına bağlı olarak görev yapan Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’nün görev alanı; ilgili protokollerle devralınan Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan Hayvanat Bahçesi, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı ve Ankara’da kurulmuş, kurulacak her sınıftan hayvanat bahçesinin yönetimini kapsar.
2)Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge hazırlanır.
3)Şube Müdürlüğü görevlerini; 11.08.2007 tarihli Resmi Gazetenin 26610 sayılı nüshasında yayınlanan “Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütür.
4)Şube Müdürlüğü adı geçen hayvanat bahçelerinin üçüncü şahıslara kiraya verilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi adına denetim ve kontrol görevlerini yürütür.
5)Mal ve hizmet alımlarında hak edişlerin yapılmasını sağlarve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılması için yazışmaları yapar.
6)İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye’sine bağlı her sınıftan hayvanat bahçelerinin işletilmesine yönelik tüm iş ve işlemleri yürütür.

(2)Hayvan bakım, besleme, tedavi ve koordinasyonşefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Bakıcıların görevlerini talimatlara uygun olarak yerine getirip getirmediklerini, sorumluluk alanlarını, çalışma programlarını ve barınakların temizliğini denetler.
2)Hayvanat Bahçesi koleksiyon planında bulunan hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre günlük beslenme programını düzenler ve denetler.
3)Belirli periyotlarda ve mevsime göre hayvan yemi ihtiyacını belirler, yemlerin zamanında temini için ilgileri bilgilendirir. Temin edilen yemlerin depolanmalarını denetler.
4)Hayvanat bahçesine veteriner hekim eşliğinde sağlıklı hayvanları kabul eder ve uygun bölümlere alınmasını sağlar.
5)Tüm hayvanların tür ve cins özelliklerine göre belli dönemlerde sağlık kontrolü, aşılama ve ilaçlamalarınınyapılmasını kontrol eder, kayıtlarını tutar.
6)Hayvanların yaşadığı tüm alanların ve hayvan sağlığıyla ilgili tüm bölümlerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasını sağlar ve kayıtlarını tutar.
7)Hayvanların tedavilerinden ve kayıtlarından sorumludur.
8)Ölen hayvanların, ölüm nedenleri için otopsilerinin ve diğer tahlillerinin yapılmasını, kayıtlardan düşülmesini ve uygun teknikle imhasını sağlar.
9)Tüm hayvanlara ait bakım, besleme, yemleme, sulama, yem tahlili, bulundukları ortamın ısı, ışık ve nem kontrolünü sağlar ve bu konulardaki kayıtları inceleyip onaylar.
10)Hayvanlara ait her türlü atık ve artıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlar.
11)Hayvanlara ait tutulmuş tüm kayıtların saklanması amacıyla sorumlu yönetici ile birlikte çalışır ve bu kayıtları gerektiğinde yetkililere ibraz eder.
12)Hayvanat bahçelerinde çalışan yardımcı sağlık personelinin görev dağılımını yapıp sorumluluk alanlarını ve nöbet çizelgelerini belirler, sorumlu yönetici ile birlikte onaylar.
13)Hayvanların günlük gözlemini yapar.
14)Türlere özgü karantina protokolü oluştur ve takibini yapar.
15)Hastalanan hayvanlardan numune alır ve numunenin uygun koşullarda saklanarak gerekli tahlillerin yapılmasını sağlar.
16)08.05.1986 tarih ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında ya da ani hayvan ölümleri görüldüğünde veteriner hekimin raporu doğrultusunda durumu tarım il müdürlüğü ve il müdürlüğüne bildirmek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygular.
17)Hayvanat bahçelerinde görevli tüm personelin tüberküloz, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ve hepatit testi başta olmak üzere periyodik olarak gerekli tetkik ve muayeneleri ile kuduz ve tetanoz aşılarının yapılmasını sağlar.
18)Güvenlik hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini sağlar.
19)Sorumluluk alanları ve görevleri belirlenmiş personelin denetimini ve kontrolünü yapar.
20)Hayvanat bahçelerinde çalışacak olan teknik, sağlık ve yardımcı personeli belirler ve hayvanat bahçesi müdürüne bildirir.
21)Bakanlık ve il müdürlüğünce talep edilen bilgi ve belgeleri hazırlar.
22)Av ve yaban hayvanlarının üremesi neticesinde elde edilen yeni bireyleri veya ölen bireyleri otuz gün içinde; çalınan, kaybolan veya kaçan bireyleri aynı gün içinde il müdürlüğüne bildirir ve Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında YönetmelikEk-6 maddesinde yer alan Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi’ne kaydettirir.
23)Sorumlu ambar ve demirbaş memuru ile birlikte hayvanat bahçesinin kayıt ve arşiv sistemini oluşturur.

(2)Destek hizmetleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Hayvanat bahçelerinin teknik birim çalışanlarını ve hayvanat bahçeleri ulaşım hizmetlerini koordine eder.
2)Hayvanat bahçelerine temin edilmesi gerek her türü malzemenin temini için ilgili birimlere bilgi verir. Satın alınan malzemelerin hayvanat bahçelerine ulaştırılmasını ve hayvanat bahçesi içerisinde uygun alanlarda kullanılmasını sağlar ve denetler.
3)Hayvan yemi olarak günlük et, meyve ve sebzenin temini ve naklini koordine eder. Bu konuda destekleyici olabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör mensubu firmalarla iletişime geçer.
4)Hayvanat bahçelerinin genel temizliğinden sorumludur.
5)Müdürlük adına hayvanat bahçelerine yapılacak her türlü bağış ve ya sponsorluk işlerini organize eder bu konuda protokoller hazırlayarak idarenin onayına sunar.
6)Hayvanat bahçelerinde bulunan tüm makine ve ekipmanların bakımından sorumludur.

(3)Halkla ilişkiler, eğitim, proje ve araştırma/geliştirme şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1)Hayvanat Bahçesine çalışan bakıcıların Hayvanat Bahçesi hayvan koleksiyon planında bulunan hayvan gruplarına göre eğitimlerini verir.
2)Ankara ve çevre illerden Hayvanat Bahçesine gelen okul gruplarına Hayvanat Bahçesini tanıtır ve Hayvanat Bahçesinde bulunun hayvanlar hakkında bilgi verir.
3)Talep edilmesi halinde Hayvanat Bahçesine gelen ziyaretçi gruplarına Hayvanat Bahçesini tanıtır ve Hayvanat Bahçesinde bulunun hayvanlar hakkında bilgi verir.
4)Hayvanat Bahçelerinin ülke içinde ve ülke dışında tanıtılmasını sağlamak amacıyla web sayfası düzenler, broşür, kitapçık ve hayvanat bahçesi haritası basımı işlerini organize eder.
5)Hayvanat bahçeleri ve yaban hayatı hakkında ulusal ve uluslararası düzenlenen tüm organizasyon ve eğitimleri takip eder ve müdürlüğe bildir.
6)Hayvanat bahçelerinin faaliyetlerini koordine eder.
7)Hayvanat Bahçelerinin Hayvan koleksiyon planını hazırlar ve bu plan doğrultusunda üreme ve üretimlerini koordine eder.
8)Hayvanlar için uygun beslenme programı hazırlar.
9)Hayvan bakıcılarını hayvan bakımı, beslenmesi, refahı ve insandan hayvana veya hayvandan insana geçen hastalık konularında eğitir.
10)Hayvanların sağlık, barınma vb. koşullarını iyileştirmek için gerekli araştırma/geliştirme, fizibilite çalışmalarını yapar, projelendirir ve uygulamaya koyar.
11)14.05.1928 tarih ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile 23.10.2002 tarih ve 24915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Yönetmeliği kapsamında türlere özgü ötenazi ve tehlikeli ilaçlarla ilgili protokolleri oluşturur.
12)Ulusal ve uluslararası hayvanat bahçelerinin çalışmalarını ve organizasyonlarını takip eder, gerekli araştırma/geliştirme ve eğitim çalışmalarını yürütür.
13)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetki ve sorumlulukları kapsamında olan her nevi faaliyet konusunda eğitim programları hazırlar.
14)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetki ve sorumlulukları kapsamında olan her konuda eğitim araştırması yapar, personelin niteliklerini arttırmak için eğitim seminerleri ve vb. her nevi programın fizibilitesini yapar ve düzenler.
15)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetki ve sorumlulukları kapsamında bulanan tüm konularda araştırma, geliştirme faaliyetlerini düzenler.
16)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetki ve sorumlulukları kapsamında ilgili müdürlüklerin halkla ilişkiler ve araştırma/geliştirme eğitim taleplerini karşılar.
17)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı yetki ve sorumlulukları kapsamında her türlü projeyi geliştirir ve uygular.

(4) İdari İşler büro ve evrak işleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Daire Başkanlığına gelen/giden tüm evrakların bilgisayar ortamında taranarak kaydedilmesi ve ayrıca evrak kayıt defterlerine kaydedilerek ilgili birimlere gönderilmesi, giden-gelen tüm evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi çalışmalarını yürütür.
2)Daire Başkanlığına ait gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile evrak zimmet defterlerinin yıl sonunda kapatılması, yeni yıl için gerekli dosya ve defterlerin açılması ve tüm kayıtların saklanması ve gizliliğinin korunması çalışmalarını yürütür.
3)Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunar ve bu yazıların gönderilmesiyle ilgili diğer işlemleri yürütür.
4)Kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge, yönergeler ve bunlardaki değişikliklerin duyurulması için ilgili birimlere iletilmesi, takibi ve arşivlemesi çalışmalarını yürütür.
5)Daire Başkanlığının ihtiyacı olan her türlü büro malzemesi ve kırtasiyenin teminini sağlamak üzere gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
6)Daire Başkanlığı ile ilgili bakım-onarım işlerinin yazışmaların yapılmasını sağlar.
7)Daire Başkanlığı personelinin her türlü özlük işlemlerini takip eder.
8)Üst birimlerin konusu ile ilgili vereceği işleri yapmakla yükümlüdür.
9)Şube müdürlüklerinden gelen personellerin “Sosyal Denge Tazminatı” yazılarını düzenleyip Daire Başkanlığına sunar.
10)Hayvanat bahçesinin ruhsatlandırılmasından sonraki bina, tesis, hayvan türü ve sayısındaki değişiklikleri il müdürlüğüne bildirir.
11)Hayvanat bahçeleri ile ilgili belgeleri onaylanmasını takip eder.
12)Müdürlüğün bütçe taslağını, faaliyet raporlarını hazırlar.
13)Şube Müdürlüğünün her türlü yazışmalarını yapar, ilgili birimleri bilgilendirir.
14)Hayvanat bahçelerinin kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak, kayıtların doğru ve düzenli tutulmasını sağlar.
15)Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hâle getirir.
16)Atıkların kontrolü ve imhası için gerekli tedbirleri alır.
17)Daire Başkanlığı hizmetleri ile ilgili olarak birimlerce hazırlanan brifing, faaliyet raporları ile performans bütçe taslaklarını birleştirerek Daire Başkanlığına sunar.

(5) İhale işlerişefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Daire Başkanlığı ile ilgili tüm ihale iş ve işlemlerini yapar.
2)Başkanlığımızın mal ve hizmet alım işlerini takip ve kontrolünü yapar.
3)İhale dosyalarının eksiksiz bir şekilde hazırlanarak onay makamına sunar.
4)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerinden talep edilen hizmet ve mal alımları için ilgili birimlerce hazırlanan yaklaşık maliyet çizelgelerinde ve teknik şartnamelerde kamu yararına, kurum çıkarları lehine uygun ve gerekli görülen değişiklikleri yapar.
5)İhale işlemleri için; yapılması gereken idari şartname, sözleşme ve benzeri işlerin mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlar.
6)04.01.2002 tarih ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuatlara göre mal ve hizmet alımı için gerekli işlemleri yapar.
7)Mal ve hizmet alım işlerinin ihale dosyasını arşiv mevzuatına uygun olarak muhafaza eder.
8)Üst birimlerin konusu ile ilgili vereceği işleri yapar.