• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıSağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tuncay AYDIN

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312)5072257

Sağlık hizmetleri şube müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları

MADDE 8-(1) Sağlık hizmetleri şube müdürünün görev, yetki ve çalışma konuları:
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürünün; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu, 6360 sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname Yapılmasına Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, , 2872 sayılı Çevre Kanunu, 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 25687 sayılı Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Sağlıkla ilgili Kanun, tüzük ve yönetmelikler, Çevre ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları, Bakanlıklar ve Valilik Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, Başkanlık Genelge ve Talimatları ile diğer Kanun, Yönetmeliklerle ilgili mevzuatlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine verilen

Halk Sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde devlet tarafından stratejik önem ve gizliliğe sahip yerler dışında insan sağlığını direkt veya endirekt yollardan etkileyecek çevre, gıda, su ve sağlık sorunlarının giderilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik her türlü sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık özel ve resmi, açık ve kapalı işletme, kurum ve kuruluşları günün her saatinde ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve Başkanlık tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararları dahilinde gerek duyulduğunda Zabıta Dairesi Başkanlığı ile birlikte denetlemek, gerekirse numune almak ve Laboratuvarlara göndermek, bu konularda verilecek hizmetleri planlayarak projeler geliştirmek.
b) Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış kuruluşlarla koordinasyon kurmak, gerektiğinde İl Mahalli Çevre Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantılarına katılmak.
c) Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ısınmada kullanılan katı yakıtların mevzuatlara uygunluğunu denetlemek uygunsuz yakıt kullanan ve satanlar hakkında gerekli cezai müeyyideleri uygulamak.
ç) Halk Sağlığının korunması amacıyla, kaliteli ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması için gerekli denetim ve kontrolleri yapmak.
d) Gıda ile ilgili 1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında olan işyerleri ile mülkiyeti Belediyemize ait “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenmiş işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunun denetim ve kontrollerini yapmak.
e) Gürültü konusunda yapılan şikayete istinaden yapılan denetim veya rutin denetimlerle çevresel gürültü kirliliğinin tespit edilmesi, gürültüyü kontrole yönelik önlemlerin alınmasına sağlamak, gerektiğinde ölçüm yapmak ya da Çevresel Gürültü Raporu hazırlatmak ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince ceza uygulamak.
f) Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından doğal kaynaklar olan toprak, hava, su, kirlenmelere karşı korunmalarına yönelik katı ve tıbbi atıkların kontrolünü yapmak.
g) Katı atıkların kontrolünü ve tıbbi atıkların taşınma esaslarına uygunluğu yönünden denetlemesi ve takibini yapmak,
ğ) Yer üstü su kaynaklarının korunması ve en iyi biçimde kullanımının sağlanması için su kirliliğinin önlenmesi çalışmalarını yürütmek, Halk Sağlığının korunması ve güvenli su tüketiminin devamlılığının sağlanması için ilgili mevzuatlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.
h) Konutlara, işyerlerine ve görsel çevre kirliliğine etki eden pis su ve kaynak su ile ilgili şikâyetleri değerlendirerek bu olumsuzlukları gidermek için gerekli yaptırımları uygulamak.
ı) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlara; halk sağlığının korunmasına yönelik doğum, diyaliz, kaza geçirmiş veya yatalak hastaları, sağlık kurumlarına ve sağlık kurumlarından evlerine taşınması hizmetlerini vermek.
i) Mal ve hizmet alımlarında hakedişlerin ve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılması sağlamak