• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Sağlık İşleri Dairesi BaşkanlığıSağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tuncay AYDIN

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312)5072257

Görev ve Sorumlulukları
MADDE8-(1) Sağlık hizmetleri şube müdürünün görev, yetki ve çalışma konuları:
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürünün;10.07.2005 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 14.07.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,22.05.2003 tarih ve4857 Sayılı İş Kanunu,12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İldeBüyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname Yapılmasına Dair Kanun,24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,09.08.1983 tarih ve2872 sayılı Çevre Kanunu, 20.06.2012 tarih ve 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Sağlıkla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler, çevre ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları, Bakanlıklar ve Valilik Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları, Başkanlık genelge ve talimatları ile diğer kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında Büyükşehir Belediyesine verilen Halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

1)BüyükşehirBelediyesi sınırları içerisinde Devlet tarafından stratejik önem ve gizliliğe sahip yerler dışında insan sağlığını direkt veya endirekt yollardan etkileyecek çevre, gıda, su ve sağlık sorunlarının giderilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik her türlü sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık özel ve resmi, açık ve kapalı işletme, kurum ve kuruluşları günün her saatinde ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve Başkanlık tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatları, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Kararları dahilinde gerek duyulduğunda Zabıta Dairesi Başkanlığı ile birlikte denetlemek, gerekirse numune almak ve laboratuvarlara göndermek, bu konularda verilecek hizmetleri planlayarak projeler geliştirmek.
2)Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış kuruluşlarla koordinasyon kurmak, gerektiğinde İl Mahalli Çevre Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantılarına katılmak.
3)Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ısınmada kullanılan katı yakıtların mevzuatlara uygunluğunu denetlemek, uygunsuz yakıt kullanan ve satanlar hakkında gerekli cezai müeyyideleri uygulamak.
4)Halk Sağlığının korunması amacıyla, kaliteli ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması için gerekli denetim ve kontrolleri yapmak.
5)Gıda ile ilgili BirinciSınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında olan işyerleri ile mülkiyeti Belediyemize ait “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenmiş işletmelerin teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunun denetim ve kontrollerini yapmak.
6)Gürültü konusunda yapılan şikayete istinaden yapılan denetim veya rutin denetimlerle çevresel gürültü kirliliğinin tespit edilmesi, gürültüyü kontrole yönelik önlemlerin alınmasına sağlamak, gerektiğinde ölçüm yapmak ya da Çevresel Gürültü Raporu hazırlatmak ve 09.08.1983 tarih ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince ceza uygulamak.
7)Ankara il sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve yakılarak bertarafına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi.
8)İlgili mevzuatlar doğrultusunda çevre ve toplum sağlığının korunması açısından doğal kaynakların toprak, hava ve sukirlenmelere karşı korunması amacıyla katı ve tıbbi atıkların yönetimini ve kontrolünü yapmak.
9)Katı Atıkların kontrolü ve tıbbi atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak.
10)Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması ve en iyi biçimde kullanımının sağlanması için su kirliliğinin önlenmesi çalışmalarını yürütmek, Halk Sağlığının korunması ve güvenli su tüketiminin devamlılığının sağlanması için ilgili mevzuatlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.
11)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci Maddesi j bendindeki yetkiye dayanılarak tahlil yapmak üzere kurulu bulunan ve işletilen laboratuvarımızda, Belediyemiz hizmetleri kapsamında alınan her türlü yiyecek ve içecek gıda maddesi, ilgili Yasa, Yönetmelik, Tüzük, Standart ve Türk Gıda Kodeksine göre değerlendirilmektedir. Söz konusu çalışmalar Belediyemiz birimlerinin iç kontrol/hizmet amacıyla yapılmaktadır.
12)Konutlara, işyerlerine ve görsel çevre kirliliğine etki eden pis su ve kaynak su ile ilgili şikâyetleri değerlendirerek bu olumsuzlukları gidermek için gerekli yaptırımları uygulamak.
13)Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlara; halk sağlığının korunmasına yönelik doğum, diyaliz, kaza geçirmiş veya yatalak hastaları, sağlık kurumlarına ve sağlık kurumlarından evlerine taşınması hizmetlerini vermek.
14)Mal ve hizmet alımlarında hakedişlerin ve diğer ödemelerin zamanında ve uygun olarak yapılması sağlamak.
15)Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında; Otizmli bireylerin eğitimi ve rehabilitasyon için faaliyete geçen “İncek Otizm Günlük Yaşam Merkezinde”, Otizm Vakfı ile ortak proje kapsamında imzalanan protokolün amacına uygun faaliyetlerde bulunmak.
16)Belediye personeline yönelik “Sigara Bıraktırma ve Obezite ile Mücadele” çalışmalarını yürütmek.
17) “Uyuşturucu ile Mücadele” projesi kapsamında, diğer Başkanlıklar ile koordinasyonu sağlamak ve Ankara Valiliği ile ortak çalışmalara katılmak.
18)Personele iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kazandırmak, rehberlik etmek ve çalışmaların İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
19)İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kurum çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik verim ve kaliteyi artıran önlemleri almak.