• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıKamuoyu Yoklamaları ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri

Kamuoyu Yoklamaları ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

MADDE 16-(1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Kamuoyu Yoklamaları ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 1 şube müdürü ve bağlı 4 şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:         

a) Belediye faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin kamuoyuna tanıtılmasını sağlamak,

b) Birim faaliyetleri ile ilgili brifing dosyalarını hazırlamak,

c) Belediye faaliyetleri ile ilgili anket, kamuoyu yoklaması yapmak veya yaptırmak, bu araştırma sonuçlarını kamuoyuna ve ilgili belediye birimlerine duyurulmasını sağlamak,

ç) Daire Başkanlığının demirbaş ve sarf malzeme temini sağlamak ve bu malzemelerin muhafazası için gerekli önlemleri almak,  

d) Sergi salonlarının koordinasyonunu sağlamak ve yeterli sayıda personel bulundurmak,

e) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak,

f) Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personelin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili Daire Başkanına teklifte bulunmak,

g) Daire Başkanlığınca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ğ) İstatistiki raporlama ve diğer çalışma konusunda şube müdürlüklerine yardımcı olmak,

h) Şube Müdürlüğüne gelen genelge, iş emirleri ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak,

ı) Şube Müdürlüğünün bütün hizmet ve işlemlerinin kanun yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yürütmek.  

Kamuoyu Yoklama Şefliği

MADDE 17-(1) Kamuoyu Yoklamaları ve Değerlendirme Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Kamuoyu Yoklama Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Belediye ile ilgili olarak kamuoyu yoklamaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak,

b) Yapılan yoklamaların sonuçlarını rapor, broşür, kitap ve diğer dijital araçlar halinde çoğaltmak, arşivlemek ve ilgililerin istifadesine sunmak,

c) Yoklama teknikleri, istatistik, ölçme-değerlendirme programlarını geliştirmek,

ç) Kamuoyu yoklaması yapılan konularda kurum içinde konferans ve seminerler düzenlenmesini sağlamak,

d) Kamuoyu yoklamalarına dayalı olarak hazırlanan hizmet örneklerini (prototiplerini) hazırlamak,

e) Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek konularda araştırma yapmak,

f) Yapılacak anketlerin zaman ve süresini belirlemek, anket için uygun yer ve ortamı hazırlamak,

g) Belediye faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak hizmetlerin tanıtımının yapılmasını sağlamak,

ğ) Mobil anket aracını gerek duyulan yerlerde konuşlandırmak suretiyle, belediyemiz faaliyet ve hizmetlerini tanıtmak, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde bulunmak,

h) Mobil anket aracının ihtiyaçlarını tespit etmek, gelişen teknolojiye uygun cihazları kullanmak.

Ölçme ve Değerlendirme Şefliği

MADDE 18-(1)  Kamuoyu Yoklamaları ve Değerlendirme Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Ölçme ve Değerlendirme Şefliği görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)Belediye hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ölçmek ve değerlendirmek,

b)Belediye hizmet ve faaliyetlerini konu konu belirleyerek yıllık program yapmak,

c)Belirlenen hizmet ve faaliyetler hakkında ilgili daire ile iletişim kurarak anket konusunu belirlemek,

ç)Anket konusuna dair soruları hazırlamak ve hazırlanan anketi değerlendirmek

d)Anket konusuna uygun branda ve afiş tasarımı hazırlatmak

e)Hazırlanan anket sorularını ve branda tasarımını ilgili daire başkanlığına/birime onaya sunmak

f) Yapılacak anketlerin zaman ve süresini belirlemek, anket için uygun yer ve ortamı hazırlamak,

g) Onaylanan anketi Kızılay Anket Merkezinde ve web (www.ankara.bel.tr) sayfasında uygulamak,

ğ) Süresi tamamlanan anketin sonuçlarını raporlamak ve değerlendirmek,

h) Hazırlanan raporu ilgili daire başkanlığına/birimlere göndermek.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Şefliği

MADDE 19-(1)  Kamuoyu Yoklamaları ve Değerlendirme Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)  Daire Başkanlığının ihtiyacı olan demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini ile bunlara ait kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

b)  Ambar işlemlerinin takibini yapmak ve belgeleri kıymetli evrak olarak saklamak,

c) İhale usulü ile alınan malzemelerin faturasını, taşınır kayıt kontrol sistemine girişini yapmak,

ç) Tüketim malzemelerinin kullanım raporlarını 3 aylık aralıklarla Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sunmak,

d) Daire Başkanlığına ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde ambarda güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak,

e) Demirbaş ve tüketim malzemelerin her mali yıl sonunda sayım tutanakları taşınır sayım döküm cetvelleri ve taşınır hesap cetvelleri konsolide edilmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına rapor vermek, 

f) Kullanım sonucu yıpranmış ve hurdalaşmış demirbaş malzemelerin kayıttan düşümünü yapmak.

Sergi ve Organizasyon Şefliği

MADDE 20-(1) Kamuoyu Yoklamaları ve Değerlendirme Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Sergi ve Organizasyon Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Sergi salonlarını, belirlemek ve fiziki şartlarını hazırlamak,

b)Daire Başkanlığımıza ait sergi salonları ile kültür merkezlerinin talebe göre kiralama işlemlerini takip etmek ve buralara ait etkinlik programlarını hazırlamak,

c) Önemli gün ve haftaları belirlemek ve bu önemli gün ve haftalarda sergi salonlarında ilgili konularda sergiler açmak, idarenin bilgisi ve onayı dahilinde sergi açtırmak,         

ç) Sergilenecek materyallerin özelliklerine göre sergi malzemeleri temin etmek,           

d) Sergilerle ilgili vatandaşları yazılı ve görsel medya aracılığıyla bilgilendirmek,

e) Sergi faaliyetleri sonunda sergiye konu materyalleri muhafaza etmek,

f)  Belediye tarafından yapılan milli ve dini bayramlarda düzenlenen organizasyonları organize ederek destek sağlamak,

g) İl genelinde bulunan kamu kurumlarının düzenlediği/talep ettiği organizasyonlara destek sağlamak,

ğ) Daire Başkanlığımız tarafından yapılacak organizasyonları düzenlemek ve takibini yapmak.

h) Üst yönetimce uygun görülen okul, vakıf, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin düzenlediği sosyal etkinliklere, destek sağlamak,

ı) Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı daire başkanlıklarının gerçekleştirdiği sempozyum, konferans, tören, açılış ve diğer kültürel alanların/mekanların; -bayrak, flama, vinil, led ışık vb. sistemlerde süslemelerini yapmak/yaptırmak.

i) Üst yönetim tarafından uygun görülen resmi kurum, okul, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere tribün, koltuk, sandalye, masa, güneşlik, kürsü gibi malzemelerin tören alanına/faaliyet alanına nakil ve kurulumunu yapmak/yaptırmak.